Готовый кроссворд по экономике - на тему "Економiчнi iнтереси БДФЕУ (укр.)"

 
По горизонтали
3. Це є матерiали,що пiдлягають обробцi,тобто це те,над чим працює людина,що вона перетворює в готовий продукт
5. Що є сукупнiстю технiчних,матерiальних засобiв,що використувуються для виробництва товарiв чи послуг
8. Вона характеризується багатоукладнiстю економiки, збереженням натурально-общинних форм господарювання, вiдсталою технiкою, широким застосуванням ручної працi, нерозвиненою iнфраструктурою, найпростiшими формами органiзацiї працi i виробництва, бiднiстю населення
10. Властивiсть,яка притаманна системi
17. Що є специфiчним фактором виробництва,що вiдображає дiяльнiсть людини стосовно поєднання та ефективного використання всiх iнших факторiв виробництва з метою створення благ та отримання прибутку
По вертикали
1. Це сукупнiсть засобiв виробництва, працiвникiв з їхнiми фiзичними i розумовими здiбностями, науки, технологiй, iнформацiї, методiв органiзацiї та управлiння виробництвом, що забезпечують створення матерiальних i духовних цiнностей
2. Що називають комплексом речей,за допомогою яких людина дiє на предмети працi
4. Фактор виробництва,який є iнтелектуальною або фiзичною дiяльнiстю людей,спрямований на виготовлення благ i надання послуг
6. Що характеризується пануванням приватної власностi на економiчнi ресурси, передбачає функцiонування великої кiлькостi дiючих виробникiв i покупцiв товарiв, свободу вибору пiдприємницької дiяльностi, особисту свободу всiх економiчних субєктiв, однаковий доступ їх до ресурсiв, науково-технiчних досягнень, iнформацiї
7. Адекватною формою функцiонування сучасних розвинутих країн свiту i характеризується декiлькома чинниками
8. Це вiдносини мiж людьми з приводу створення та використання ними знарядь та предметiв працi у процесi виробництва, за допомогою яких вони впливають на сили природи i виробляють необхiднi життєвi блага. Технiко-економiчнi вiдносини вiдображають технологiю i є матерiально-речовим змiстом суспiльного виробництва
9. Насамперед це вiдносини власностi в економiчному значеннi цього поняття. Вiдносини власностi визначають головне в економiчнiй системi - спосiб поєднання працiвника з засобами виробництва. Крiм того, вiдносини власностi зумовлюють iсторичну специфiку економiчної системи, її соцiальну структуру, систему влади
11. Функцiонал будь-якої системи, що складається з великої кiлькостi рiзних взаємоповязаних та взаємозалежних компонентiв, якi розвиваються вiдповiдно до спiльних для всiєї системи законiв
12. Це сукупнiсть взаємоповязаних i вiдповiдним чином упорядкованих елементiв економiки, що утворюють певну цiлiснiсть, економiчну структуру суспiльства, яка має загальну мету
13. Це вiдносини мiж людьми з приводу виробництва, розподiлу, обмiну i споживання матерiальних та нематерiальних благ
14. Що є сукупною органiзованою дiяльнiстю людей iз перетворювання речовин i сил природи з метою створення матерiальних i не матерiальних благ,необхiдних для iх iснування та розвитку
15. Що є структурним елементом економiчної системи, що складається iз сукупностi форм i методiв регулювання економiчних процесiв та суспiльних дiй господарюючих субєктiв на основi використання економiчних законiв ринку, державних економiчних важелiв, правових норм та iнституцiйних утворень
16. Це вiдносини мiж людьми з приводу застосування способiв i методiв органiзацiї та управлiння суспiльним виробництвом: вiдносини обмiну дiяльнiстю мiж людьми, спецiалiзацiя працi, кооперування, концентрацiя та комбiнування виробництваПохожие категории кроссвордов

1.
Информатика (укр.)
2.
Економетрика (укр.)
3.
Географiя (укр.)
4.
Эстетика (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Фiнансово-економiчнi результати й ефективнiсть дiяльностi пiдприємства. (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По предмету Людина i свiт (укр.) - Держава (укр.)
4.
По экономике - Продуктивнiсть (укр.)


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы