Готовый кроссворд по экономике - на тему "Торгiвля цiнными паперами (укр.)"

 
По горизонтали
2. Боргове зобов’язання з фiксованим процентом, один iз iнструментiв, за допомогою якого корпорацiї та держава мобiлiзують фiнансовi ресурси на фондових ринках
5. На зареєстровании_ знак для товарiв i послуг видається документ, яке засвiдчує и_ого прiоритет, що за документ?
6. Лiцензiя обєктом якої є незахищенi патентамi технiчнi досягнення
8. Вiдклик цiнних паперiв iз фондової бiржi. здiйснюється у випадках знецiнення акцiй, змiн, що вiдбуваються у компанiї-емiтентi
9. У загальному випадку – визначення суми вкладених коштiв на певний час за умови, що в майбутньому вона дорiвнюватиме заданому значенню
10. … капiтал - це все, що створюється працiвниками на пiдприємствi та повязане з формуванням iнтелектуального потенцiалу
12. Мобiльнiсть активiв пiдприємств та органiзацiй, що дозволяє їм вiльно здiйснювати платежi за кредитами та iншими фiнансовими зобов’язаннями
13. Який пiдход визначає iнтелектуальнии_ капiтал як поняттям, яким позначають нематерiальнi активи, без яких компанiя не може iснувати
14. Цiннии_ папiр, що засвiдчує внесення и_ого власником певноi_ суми грошових коштiв i пiдтверджує зобовязання емiтента повернути власнику цiнного паперу
15. Визначення ринкової вартостi цiнних паперiв
16. … власнiсть юридична категорiя, яка застосовується для визначення результатiв творчоi_ працi людини
18. Вид мiжнародних цiнних паперiв, що виражають вiдношення займу мiж її пред’явником та емiтентом. їх емiтентами та андеррайтерами виступають емiсiйнi синдикати, якi складаються з банкiв, що знаходяться у провiдних європейських країнах
19. Передавальний напис, за допомогою якого вексель передається однiм держателем iншому
22. Цiнний папiр, що є свiдоцтвом володiння зазначеної у ньому особи певним числом акцiй товариства
23. Гарант розмiщення випуску цiнних паперiв компанiї. комплекс заходiв, якi здiйснюються андерайтером, мають назву андерайтинг
24. Усi види маи_нових та iнтелектуальних цiнностеи_, якi вкладаються в обєкти пiдприємницькоi_ та iншi види дiяльностi з метою отримання прибутку або досягнення соцiального ефекту
25. Для розрахунку вартостi унiкальних нематерiальних активiв рекомендується використовувати метод вiдновноi_
По вертикали
1. Вкладення капiталу в рiзнi види фiнансових iнструментiв -.. . iнвестицiї
3. Метод вартостi.. . полягає в тому, що максимальна вартiсть певного нематерiального активу визначається як мiнiмальна цiна аналогiчного елемента нематерiальних активiв
4. Вперше термiн iнтелектуальний капiтал використав джон
7. Якi акцii_ дають власниковi переважне право на одержання дивiдендiв, а також на першочергову участь у розподiлi маи_на акцiонерного товариства в разi и_ого лiквiдацii_
11. Процес визначення маи_бутньоi_ вартостi є одним з рiзновидiв фiнансових розрахункiв
17. … угода - договiр, згiдно з яким власник винаходу, передає iншiи_ сторонi права на використання в певних межах своi_х прав на патенти
20. Розпуск компанiї з розподiлом усiх її активiв мiж акцiонерами пiсля вiдповiдного погашення боргових зобов’язань
21. Лiцензiя яка видається державним органом без згоди патентовласникаПохожие категории кроссвордов

1.
Мiжнародна торгiвля (укр.)
2.
Эстетика (укр.)
3.
Цiноутворення (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Информатика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По экономике - Мiжнародна торгiвля (укр.)
2.
По предмету Облiк у банках (укр.) - Облiк операцiй з цiнними паперами (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы