Готовый кроссворд по экономике - на тему "Торгiвля цiнными паперами (укр.)"

 
По горизонтали
7. На зареєстровании_ знак для товарiв i послуг видається документ, яке засвiдчує и_ого прiоритет, що за документ?
9. Гарант розмiщення випуску цiнних паперiв компанiї. комплекс заходiв, якi здiйснюються андерайтером, мають назву андерайтинг
10. Вкладення капiталу в рiзнi види фiнансових iнструментiв -.. . iнвестицiї
14. … капiтал - це система усталених, надiи_них, довгострокових довiрчих i взаємовигiдних вiдносин пiдприємства зi своi_ми клiєнтами, покупцями товару, яка склалася за час и_ого роботи на ринку
15. Усi види маи_нових та iнтелектуальних цiнностеи_, якi вкладаються в обєкти пiдприємницькоi_ та iншi види дiяльностi з метою отримання прибутку або досягнення соцiального ефекту
18. Якi акцii_ дають власниковi переважне право на одержання дивiдендiв, а також на першочергову участь у розподiлi маи_на акцiонерного товариства в разi и_ого лiквiдацii_
19. Розпуск компанiї з розподiлом усiх її активiв мiж акцiонерами пiсля вiдповiдного погашення боргових зобов’язань
23. … власнiсть юридична категорiя, яка застосовується для визначення результатiв творчоi_ працi людини
По вертикали
1. Лiцензiя яка видається державним органом без згоди патентовласника
2. Спiввiдношення мiж зовнiшнiми взаємними коштами, у тому числi емiтованих облiгацiй, i власним капiталом акцiонерiв
3. … капiтал - це все, що створюється працiвниками на пiдприємствi та повязане з формуванням iнтелектуального потенцiалу
4. Визначення ринкової вартостi цiнних паперiв
5. Вид мiжнародних цiнних паперiв, що виражають вiдношення займу мiж її пред’явником та емiтентом. їх емiтентами та андеррайтерами виступають емiсiйнi синдикати, якi складаються з банкiв, що знаходяться у провiдних європейських країнах
6. … зобовязання украi_ни — вид цiнних паперiв на предявника, що розмiщуються тiльки на добровiльних засадах серед населення, засвiдчують внесення власниками грошових коштiв до бюджету
8. Вiдклик цiнних паперiв iз фондової бiржi. здiйснюється у випадках знецiнення акцiй, змiн, що вiдбуваються у компанiї-емiтентi
11. Боргове зобов’язання з фiксованим процентом, один iз iнструментiв, за допомогою якого корпорацiї та держава мобiлiзують фiнансовi ресурси на фондових ринках
12. … угода - договiр, згiдно з яким власник винаходу, передає iншiи_ сторонi права на використання в певних межах своi_х прав на патенти
13. Цiнний папiр, що є свiдоцтвом володiння зазначеної у ньому особи певним числом акцiй товариства
16. Визначення того, скiльки потрiбно iнвестувати сьогоднi, щоб отримати певну суму в маи_бутньому
17. Загальна кiлькiсть цiнних паперiв рiзних видiв, якi були випущенi корпорацiєю
20. Документ, що емiтується комерцiйним банком i свiдчить, що останнiй бере на себе зобов’язання про сплату векселiв. особа, вiд iменi якої банк виписує акредитив, називається апликантом або заявником (applicant)
21. Передавальний напис, за допомогою якого вексель передається однiм держателем iншому
22. Лiцензiя обєктом якої є незахищенi патентамi технiчнi досягнення
24. Процес визначення маи_бутньоi_ вартостi є одним з рiзновидiв фiнансових розрахункiв
25. … ресурси — це складова потенцiалу пiдприємства, здатна забезпечувати економiчну користь протягом вiдносно тривалого перiодуПохожие категории кроссвордов

1.
Мiжнародна торгiвля (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Эстетика (укр.)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Религiєзнавство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По экономике - Мiжнародна торгiвля (укр.)
2.
По предмету Облiк у банках (укр.) - Облiк операцiй з цiнними паперами (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Оподаткування (укр.) - Загальне (укр.)
5.
По предмету Текстознавство (укр.) - Дискурс (укр.)


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы