Готовый кроссворд по экономике - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
6. Який метод базується виключно на основi офiцiйної фiнансової звiтностi пiдприємства i аналiзi тiльки кiлькiсних показникiв
9. Хто ввiв термiн економiка
12. Вид iнфляцiї, при якому цiни зростають на тисячi, мiльйони процентiв на рiк
17. Вид систематизацiї, який полягає в упорядкуваннi об’єднаних розрiзнених правових норм за предметною ознакою в єдиний акт у визначеному логiчному зв’язку i послiдовностi господарювання
19. Сукупнiсть осiб,якi спiльно проживають в одному житлi чи його частинi,забезпечуючи себе всiм необхiдним для життя
23. Що створює загальнi умови, в яких дiє пiдприємство, визначаючи для нього та iнших пiдприємств межi припустимого та неприпустимого
По вертикали
1. Процес розпiзнавання i визначення негативних (кризових) явищ в дiяльностi пiдприємства
2. Вартiсть необоротних активiв пiсля їїх переоцiнки
3. Як по-iншому називаєься якiсний тип економiчного зростання
4. Передання стороннiй органiзацiї деяких функцiй бiзнесу.
5. Функцiя, що вивчає та пояснює мiжнароднi економiчнi процеси та явища
7. Функцiя домогосподарства яка передбачає нагляд за усiма надхлдженнями
8. Дооцiнення або уцiнення активiв пiдприємства
10. Сталi економiчнi звязки, основнi напрями яких закрiплюються у мiждержавних, як правило, двостороннiх угодах, що мають комплексний характер i охоплюють тривалу перспективу
11. Потреби, що становлять пiрамiди Маслоу
13. У кейнсiанцiв грошова маса є не джерелом сукупного попиту, а засобом його …
14. Грошова сума, яка реально може бути отримана вiд продажу власностi у термiни, що є надто короткими для проведення адекватного маркетингу у вiдповiдностi до визначення ринкової вартостi
15. Як називається спосiб оцiнки стратегiй i цiлей роботи порiвняно з передовими пiдприємствами для гарантування довгострокового, стабiльного положення на ринку. Це визначення того, що iншi пiдприємства роблять краще за нас, тобто вивчення, удосконалення i застосування методiв роботи iнших органiзацiй. Його основний принцип – “ вiд кращого до кращого”
16. Культура, яка характеризується наявнiстю норм прямого регулювання i жорсткого контролю
18. В якiй культурi акцент ставиться на зовнiшньму середовищу
20. Який з методiв оцiнки якостi продукцiї ґрунтується на сприйняттi властивостей продукту за допомогою органiв чуття людини (зiр, слух, смак, нюх, дотик) без застосування технiчних вимiрювальних та реєстрацiйних засобiв
21. Здатнiсть позичальника своєчасно здiйснювати розрахунки за всiма видами своїх зобовязань господарської дiяльностi
22. Процес встановлення i розробки цiни на товари та послуги
24.  такi заощадження населення, мобiлiзацiю та розмiщення яких здiйснює банкiвська система, або небанкiвськi фiнансово-кредитнi установи
25. Об’єднання на засадах угоди майна та пiдприємницької дiяльностi фiзичних та (або) юридичних осiб у формi пiдприємства, установи чи органiзацiї для спiльної дiяльностi з метою одержання прибуткуПохожие категории кроссвордов

1.
Рыночные отношения в экономике
2.
Отношения собственности и их роль в экономике
3.
Методология планирования в рыночной экономике
4.
Потребности и ресурсы. Проблемы выбора в экономике
5.
Хозяйственный учет. Место бухгалтерского учета в рыночной экономике

Похожие кроссворды

1.
По обществознанию - Рыночные отношения в экономике
2.
По экономической теории - Отношения собственности и их роль в экономике
3.
По планированию - Методология планирования в рыночной экономике
4.
По экономической теории - Потребности и ресурсы. Проблемы выбора в экономике
5.
По бухгалтерскому учету (бухучету) - Хозяйственный учет. Место бухгалтерского учета в рыночной экономике


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы