Готовый кроссворд по экономике - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
2. Функцiя, яка передбачає вiдносини мiж домогосподарствами
3. Функцiональнi аспекти мiжнародної торгiвлi, руху факторiв виробництва i валютно-фiнансових вiдносин
4. На якому рiвнi функцiонують такi субєкти як: пiдприємства, фiрми, фермерськi господарства, окремi особи
6. Змiстом якого з основних методiв дiагностики є аналiз зафiксованих фактiв в змi, наукових роботах
7. Який потенцiал вимiрюється вартiстю забезпечення такого рiвня життєдiяльностi працiвникiв i їх освiти, який необхiдний для досягнення певної продуктивностi працi
8. Культура направлена на досягнення стратегiчних цiлей органiзацiї. Цей тип культури пiдтримує систематичний пiдхiд у веденнi справи. Символи, церемонiї пiдкреслюють важливiсть традицiй i вiдповiдальнiсть полiтики в досягненнi цiлей органiзацiї
9. Спосiб виконання капiтального ремонту, що не потребує залучення спецiалiзованих пiдприємств, а може проводитись за допомогою наявних на пiдприємствi сепцiалiстiв
11. Який аналiз має сутнiсть визначення об’єктивного стану обраних параметрiв у дiяльностi пiдприємства на предмет вiдповiдностi поставленим цiлям i задачам, вивчення вiдхилень вiд нормального стану об’єкта дiагностики, причин цих вiдхилень, тривалостi їх протiкання, iнтерпретацiї для формування висновкiв i рекомендацiй
13. Сукупнiсть властивостей, якi вiдображають мiру задоволення конкретної потреби в порiвняннi з представленою на ринку аналогiчною продукцiєю
15. Система аналiзу, яка фiксує позитивнi або негативнi прояви рiзних показникiв, а потiм дослiджує їх причинно-наслiдковi звязки, система працює за принципом вiд симптому до причини
16. Виробничо-господарський та майновий комплекс, який використовується для здiйснення пiдприємницької дiяльностi, має назву
17. Яка безпека пiдприємства означає такий стан корпоративних ресурсiв та пiдприємницьких можливостей, за якого гарантується найбiльш ефективне їх використання для стабiльного функцiонування та динамiчного науково-технiчного й соцiального розвитку, уникнення внутрiшнiх загроз
18. Субкультурою, що заснована на цiнностях iндивiдуальних досягнень i повязана з iндивiдуальними цiлями
19. Спецiалiзоване пiдприємство, основним видом дiяльностi якого є пiдготовка i ви­пуск у свiт видавничої продукцiї
20. Детальний, систематичний аналiз змiн вiдноситься до методу
22. Органiзацiя, що концентрує увагу на зовнiшнiх позицiях у сполученнi з високою гнучкiстю й iндивiдуальнiстю пiдходiв до людей – це … культура
23. Актор (театру, кiно), спiвак, музикант, танцюрист або iнша особа, яка виконує роль, спiває, читає, декламує, грає на музичному iнструментi, танцює чи будь-яким iншим способом ви­конує твори лiтератури, мистецтва чи народної творчостi, цирковi, естраднi, ляльковi номери, пантомiми тощо, а також диригент му­зичних i музично-драматичних творiв
24. заздалегiдь намiчений порядок дiй, необхiдних для досягнення поставленої цiлi. Планування — оптимальний розподiл ресурсiв для досягнення поставленої мети.
По вертикали
1. Культура яка в цiлому зорiєнтована на групову дiяльнiсть
5. Результат мiжнародної кооперацiї виробництва, розвитку мпп, а саме розвиток суспiльного характеру виробництва в мiжнародних масштабах
10. Який аналiз взаємозамiнних чинникiв є основою вибору оптимальної схеми органiзацiї виробництва
12. Iнституцiйнi одиницi, що постiйно перебувають на територiї даної країни, незалежно вiд їх громадянства чи належностi капiталу
14. Показник, який використовують для контролю за використанням ресурсiв визначення економiчної ефективностi вiд запроваджених заходiв, встановлення цiн на продукцiю
21. Вид активiв, що обслуговують декiлька виробничих циклiв
24. Сукупнiсть матерiальних благ, добутих чи створених внаслiдок виробничої дiяльностiПохожие категории кроссвордов

1.
Рыночные отношения в экономике
2.
Отношения собственности и их роль в экономике
3.
Методология планирования в рыночной экономике
4.
Потребности и ресурсы. Проблемы выбора в экономике
5.
Хозяйственный учет. Место бухгалтерского учета в рыночной экономике

Похожие кроссворды

1.
По обществознанию - Рыночные отношения в экономике
2.
По экономической теории - Отношения собственности и их роль в экономике
3.
По планированию - Методология планирования в рыночной экономике
4.
По экономической теории - Потребности и ресурсы. Проблемы выбора в экономике
5.
По бухгалтерскому учету (бухучету) - Хозяйственный учет. Место бухгалтерского учета в рыночной экономике


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы