Готовый кроссворд по экономике - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
4. Яка безпека пiдприємства означає такий стан корпоративних ресурсiв та пiдприємницьких можливостей, за якого гарантується найбiльш ефективне їх використання для стабiльного функцiонування та динамiчного науково-технiчного й соцiального розвитку, уникнення внутрiшнiх загроз
9. … . потенцiал – це вартiсть забезпечення соцiальних потреб людини, до яких вiдносяться витрати на медичне обслуговування, культурнi заходи, органiзацiю вiдпочинку, рiзнi соцiальнi блага
10. Як називається четвертий рiвень функцiонування економiки
14. Тип ринкової структури, прия кому блага на ринку пропонують декiлька субєктiв
16. Економiчна одиниця,що складається з одного i бiльше чоловiк,якi ведуть спiльне господарство,що забезпечує економiчними факторами виробництва i використовує заробленi на цьому кошти для поточного споживання
22. Полiтика вiльної торгiвлi з метою лiбералiзацiї зовнiшноьекономiчної дiяльностi вiльного доступу на нацiональний ринок товарiв,капiталiв,робочої сили
24. Культура направлена на досягнення стратегiчних цiлей органiзацiї. Цей тип культури пiдтримує систематичний пiдхiд у веденнi справи. Символи, церемонiї пiдкреслюють важливiсть традицiй i вiдповiдальнiсть полiтики в досягненнi цiлей органiзацiї
По вертикали
1. Товариство,статутний капiтал якого не може бути меншим нiж 125 мiн. з/п
2. Культура яка в цiлому зорiєнтована на групову дiяльнiсть
3. заздалегiдь намiчений порядок дiй, необхiдних для досягнення поставленої цiлi. Планування — оптимальний розподiл ресурсiв для досягнення поставленої мети.
5. Детальний, систематичний аналiз змiн вiдноситься до методу
6. Обєднання капiталу кiлькох осiб для спiльної дiяльностi
7. Основне призначення якого облiку – задовольнити iнформацiйнi потреби широкого кола осiб, що мають вiдношення до пiдприємства  (стейкхолдерiв)
8. Процес списання вартостi природних ресурсiв в облiкових перiодах
11. Яка заборгованiсть вiдображає суму боргу пiдприємству з боку рiзних юридичних i фiзичних осiб
12. Можливiсть власника утримувати рiч, яка на законних пiдставах йому належить
13. Iнфляцiя, за якої рiчний прирiст цiн вимiрюється тисячами вiдсоткiв
15. Метод, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод часу використання обєкта
17. Коефiцiєнт, що визначає спiввiдношення мiж ринковою цiною пiдприємства-аналога або його акцiй та базовими фiнансовими показниками - це цiновий
18. Здатнiсть позичальника своєчасно здiйснювати розрахунки за всiма видами своїх зобовязань господарської дiяльностi
19. Який аналiз має сутнiсть визначення об’єктивного стану обраних параметрiв у дiяльностi пiдприємства на предмет вiдповiдностi поставленим цiлям i задачам, вивчення вiдхилень вiд нормального стану об’єкта дiагностики, причин цих вiдхилень, тривалостi їх протiкання, iнтерпретацiї для формування висновкiв i рекомендацiй
20. Яка з видiв дiагностики являє собою систему аналiзу, побудовану за принципом «вiд причини до слiдства»
21. Що вiдбувається з iнфляцiєю при зменшеннi рiвня безробiття вiдповiдно до кривої фiлiпса
23. Спiввiдношення мiж рiвнем iнфляцiї i номiнальною процентною ставкою щодо наслiдкiв змiни рiвня iнфляцiї на 1% називається …
25. Хто ввiв термiн економiкаПохожие категории кроссвордов

1.
Отношения собственности и их роль в экономике
2.
Методология планирования в рыночной экономике
3.
Потребности и ресурсы. Проблемы выбора в экономике
4.
Хозяйственный учет. Место бухгалтерского учета в рыночной экономике

Похожие кроссворды

1.
По экономической теории - Отношения собственности и их роль в экономике
2.
По планированию - Методология планирования в рыночной экономике
3.
По экономической теории - Потребности и ресурсы. Проблемы выбора в экономике
4.
По бухгалтерскому учету (бухучету) - Хозяйственный учет. Место бухгалтерского учета в рыночной экономике


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы