Готовый кроссворд по экономике - на тему "Макроекономiка (укр.)"

 
По горизонтали
3. Iнфляцiя, коли знецiнення грошей вiдбувається без вiдкритого росту цiн
6. Дохiд, який отримує держава внаслiдок ви­пуску в обiг додаткової кiлькостi грошей, що супроводжується iнфляцiєю
8. Iнфляцiя за рахунок пiдвищення цiн на споживчi товари i виробничi ресурси
10. Надає право займатись певним видом зовнiшньо-торгiвельної дiяльностi
11. Фаза економiчного циклу, яка виникає пiсля закiнчення фази пожвавлення i вiдображає збiльшення виробництва порiвняно з попереднiм циклом
16. Оцiнка в поточнiй вартостi майбутнiх грошових доходiв або товарiв
22. Частина пiсля податкового доходу, яка не використовується на споживання
24. Суперництво мiж виробниками (фiрмами) за покупцiв чи ринки
По вертикали
1. Iнфляцiя, що вимiрюється двозначними чи трьохзначними числами
2. Чиста вартiсть матерiальних i фiнансових засобiв, якими володiє в певний промiжок часу нацiя чи особа
4. Перiод економiчної кризи,який характеризується спадом виробництва,високим рiвнем безробiття
5. Борговий цiнний папiр, який зобов’язує позичальника оплачувати власнику цього iнструменту фiксовану суму грошей через регулярнi промiжки часу до дати його погашення
6. Процес, при якому товари або послуги використовуються для власних потреб
7. Додатковi витрати, що збiльшують потiк «доходи — витрати»
9. Позитивний вплив на збiльшення обсягу ввп зростання iнвестицiї
12. Полiтика регулювання доходiв i витрат держави
13. Галузь економiчної теорiї, що застосовує методи статистики, щоб вимiрювати i оцiнювати кiлькiснi економiчнi звязки
14. Напрям в економiцi, що проголошує свободу торгiвлi i невтручання держави в приватну пiдприємницьку дiяльнiсть
15. Роздiл економiчної науки, присвячений вивченню великомасштабних економiчних явищ i процесiв, що вiдносяться до економiки країни, її господарству в цiлому
17. Фаза вiдновлення, розпочинається з незначного зростання обсягу виробництва i скороченння безробiття
18. Як називається групування спорiднених економiчних показникiв за статистичними ознаками
19. Як називається процес зменшення високого темпу iнфляцiї
20. Зайнятiсть,яка зiйснюється вiдповiдно до вимог основного економiчного закону,зорiєнтована на скорочення ручної,непрестижної,важкої працi
21. Тип безробiття, який iснує за наявностi вiльних робочих мiсць
23. Офiцiйне зниження встановленого курсу валютиПохожие категории кроссвордов

1.
Макроекономiка (укр.)
2.
Эстетика (укр.)
3.
Цiноутворення (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Информатика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Бiологiя (укр.) - Птахи (укр.)


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы