Готовый кроссворд по экономике - на тему "Економiка пiдприємства (укр.)"

 
По горизонтали
2. Монополiстичне обєднання пiдприємств, що ранiше належали рiзним пiдприємцям, в єдиний виробничо-гос-
5. Форма статутного обєднання пiдприємств (фiрм) на основi їх фiнансової залежностi вiд одного або групи учасни-
7. Цiнний папiр без встановленого термiну обiгу, який свiдчить про пайову участь у статутному фондi товариства
8. Тимчасове статутне обєднання промислового й банкiвського капiталу для досягнення загальної мети (напри-
10. Мiсце взаємодiї продавцiв i покупцiв для визначення цiни та необхiдної кiлькостi товару i є механiзмом розподiлу товарiв i послуг мiж членами суспiльства шляхом добровiльного обмiну
11. Пiдприємство, яке засноване на засадах комунальної власностi вiдповiдної територiальної громади
15. Добровiльне обєднання громадян з метою спiльного ведення господарської або iншої дiяльностi
17. Самостiйний субєкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом мiсцевого самоврядування, або iншими субєктами для задоволення суспiльних та особистих потреб шляхом систематичного здiйснення виробничої, науково-дослiдної, торгiвельної, iншої господарської дiяльностi в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та iншими законами
19. Найманий робiтник, зайнятий професiйною органiзаторською дiяльнiстю в органах керування пiдприємства, фiрми, установи, надiлений субєктом власностi визначеними повноваженнями
21. Договiрне обєднання пiдприємств (фiрм) переважно однiєї галузi для здiйснення спiльної комерцiйної дiяльно-
По вертикали
1. Вiдкрите акцiонерне товариство
3. Юридичний документ, яким оформлюється створення органiзацiй та пiдприємств i визначається їх структура, функцiї та правове становище
4. Угода, за якою виробник чи одноосiбний розповсюджувач продукту або послуги, захищених торговою мар-
5. Господарський… України
6. Пiдприємство, створене на засадах угоди про обєднання майна та фiнансових ресурсiв двох або
9. Субєкт господарювання, який володiє контрольними пакетами акцiй iнших пiдпри-
12. Пiдприємство, що базується на власностi його засновникiв
13. Особи, якi уклали трудовий договiр з власником пiдприємства
14. Вид трудової дiяльностi, здiйснювання якої потребує вiдповiдного комплексу спецiальних знань та практичних навичок
15. Договiрне обєднання субєктiв господарювання на засадах iнтеграцiї їхнiх науково-технiчних, виробничих i комерцiйних iнтересiв, iз делегуванням окремих повноважень для
16. Власник частки в акцiонерному капiталi корпорацiї чи взаємного фонду / iнвестицiйної компанiї вiдкритого типу / фонду взаємного iнвестування
17. Спiввiдношення мiж кiлькiстю виданих товарiв i послуг i використаних для цього факторiв виробництва
18. Документ, невиконання якого карається на регiональному, галузевому чи державному рiвнях
20. Тимчасове володiння й користування майном на договiрних засадах, необхiдним для здiйснення пiдприємницької дiяльностi
21. Сукупнiсть активiв, що використовуються для отримання прибутку в майбутньомуПохожие категории кроссвордов

1.
Економiка пiдприємства (укр.)
2.
Економiка торговельного пiдприємства (укр.)
3.
Економiка (укр.)
4.
Регiональна економiка (укр.)
5.
Мiжнародна економiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Экономика (укр.) - Економiка пiдприємства (укр.)
2.
По предмету - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)
3.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Економiка (укр.)
4.
По предмету Економiка (укр.) - Нацiональна економiка (укр.)
5.
По экономике - Економiка i бiзнес (укр.)


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы