Готовый кроссворд по правоведению - на тему "Законодавство (укр.)"

 
По горизонтали
1. Метод господарських вiдносин, який передбачеє право прийняття рiшень органом господарського управлiння щодо пiдпорядкованого йому субєкту
3. Полiтика держави, спрямована на рацiональне використання та повноцiнне вiдтворення природних ресурсiв, створення безпечних умов життєдiяльностi населення
6. Фiзична або юридична особа чи група осiб, якi є суперниками
7. Полiтика держави спрямована на створення субєктами господарювання необхiдних умов для залучення коштiв на потреби вiдтворення основих засобiв виробництва у галузях, якi визначено прiоритетними
8. Дiяльнiсть субєктiв господарювання у сферi суспiльного виробництва спрямована на виготовлення та реалiзацiю продукцiї, виконання робiт чи надання послуг вартiсного характеру, що мають цiнову визначенiсть
9. Припинення дiяльностi субєкта пiдприємницької дiяльностi, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здiйснення заходiв щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторiв шляхом продажу його майна
10. Полiтика держави, спрямована на захист прав споживачiв, полiтику заробiтної плати i доходiв населення, зайнятостi, соцiального захисту та соцiального забезпечення
11. Субєкт пiдприємницької дiяльностi
12. Самостiйна галузь, система нормативних актiв, правила яких регулюють господарськi вiдносини, щодо органiзацiї та здiйснення господарської дiяльностi в галузi суспiльного виробництва i обiгу
13. Вiдносини, що склалися мiж субєктами господарювання та iншими учасниками господарського життя
15.
16. Метод господарських вiдносин, який забезпечує прийняття рiшень за згодою сторiн кожна з яких не в правi навязувати свої умови iншiй сторонi
17. Полiтика держави, спрямована на оптимiзацiю та рацiоналiзацiю формування доходiв i використання державних фiнансових ресурсiв
18. Полiтика держави, спрямована на забезпечення економiчно обгрунтованого податкового навантаження на субєктiв господарювання
19. Дiяльнiсть, яка здiйснюється субєктом господарювання (пiдприємцем), як систематична, дiяльнiсть на власний ризик, з метою досягнення економiчних i соцiальних результатiв та одержання прибутку
20. Документ державного зразка, що засвiдчує право лiцензiата на провадження зазначеного в ньому виду господарської дiяльностi протягом визначеного строку за умови виконання лiцензiйних умов
21. Вимоги, якi предявляються на активи пiдприємства кредиторами, або iншими словами, нерегульована заборгованiсть пiдприємства?
22. Полiтика держави, спрямована на створення найбiльш сприятливих умов забезпечення вiдтворення основних виробничих i невиробничих фондiв на якiсно новiй технологiчнiй основi
23. Сукупнiсть усiх законiв, що дiють в державi?
24. Процес, у якому iндивiд чи органiзацiя, нездатна розрахуватися iз кредиторами, позбавляється майна за рiшенням суду i пiсля цього розподiляється мiж кредиторами вiдповiдно до встановленої законом черговостi виплати боргiв кредиторам
По вертикали
2. Вид господарських вiдносин, за якого вiдносини виникають мiж субєктами господарювання та субєктом органiзацiйно-господарських повноважень, який має вiдповiднi важелi та постанови, щодо управлiння та контролю за субєктом господарювання
4. Вид господарських вiдносин за яким всi учасники рiвноправнi
5. Самостiйна систематична господарська дiяльнiсть, що дiйснюється субєктами господарювання, спрямована на досягнення економiчних, соцiальних та iнших результатiв без мети одержання прибутку
10. Фiзична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намiр придбати чи замовити продукцiю для особистих потреб, безпосередньо не повязаних з пiдприємницькою дiяльнiстю або виконанням обовязкiв найманого працiвника
14. Полiтика, спрямована на удосконаленння структур народного господарства, стимулювання розвитку галузей, якi визначають нтпПохожие категории кроссвордов

1.
Господарське законодавство (укр.)
2.
Эстетика (укр.)
3.
Цiноутворення (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Информатика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Правознавство (укр.) - Законодавство (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По - Дiєприкметник (укр.)
4.
По предмету Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.) - Аутсорсинг (укр.)


Кроссворды по правоведению

- 1 -
- W -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- Ж -
- З -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Э -
- Ю -
- Я -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы