Готовый кроссворд по правоведению - на тему «Законодавство (укр.)»

 
По горизонтали
1. Дiяльнiсть субєктiв господарювання у сферi суспiльного виробництва спрямована на виготовлення та реалiзацiю продукцiї, виконання робiт чи надання послуг вартiсного характеру, що мають цiнову визначенiсть
2. Субєкт пiдприємницької дiяльностi
3. Вiдносини, що склалися мiж субєктами господарювання та iншими учасниками господарського життя
4. Полiтика держави, спрямована на оптимiзацiю та рацiоналiзацiю формування доходiв i використання державних фiнансових ресурсiв
5. Вид господарських вiдносин, за якого вiдносини виникають мiж субєктами господарювання та субєктом органiзацiйно-господарських повноважень, який має вiдповiднi важелi та постанови, щодо управлiння та контролю за субєктом господарювання
6. Полiтика, спрямована на удосконаленння структур народного господарства, стимулювання розвитку галузей, якi визначають нтп
7. Документ державного зразка, що засвiдчує право лiцензiата на провадження зазначеного в ньому виду господарської дiяльностi протягом визначеного строку за умови виконання лiцензiйних умов
8. Вид господарських вiдносин за яким всi учасники рiвноправнi
9. Самостiйна систематична господарська дiяльнiсть, що дiйснюється субєктами господарювання, спрямована на досягнення економiчних, соцiальних та iнших результатiв без мети одержання прибутку
11. Сукупнiсть усiх законiв, що дiють в державi?
12. Фiзична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намiр придбати чи замовити продукцiю для особистих потреб, безпосередньо не повязаних з пiдприємницькою дiяльнiстю або виконанням обовязкiв найманого працiвника
13. Полiтика держави, спрямована на створення найбiльш сприятливих умов забезпечення вiдтворення основних виробничих i невиробничих фондiв на якiсно новiй технологiчнiй основi
15. Домовленiсть двох або бiльше сторiн, спрямована на встановлення, змiну або припинення цивiльних прав та обовязкiв
17. Полiтика держави, спрямована на рацiональне використання та повноцiнне вiдтворення природних ресурсiв, створення безпечних умов життєдiяльностi населення
18. Процес, у якому iндивiд чи органiзацiя, нездатна розрахуватися iз кредиторами, позбавляється майна за рiшенням суду i пiсля цього розподiляється мiж кредиторами вiдповiдно до встановленої законом черговостi виплати боргiв кредиторам
19. Метод господарських вiдносин, який передбачеє право прийняття рiшень органом господарського управлiння щодо пiдпорядкованого йому субєкту
20. Полiтика держави, спрямована на забезпечення економiчно обгрунтованого податкового навантаження на субєктiв господарювання
21. Фiзична або юридична особа чи група осiб, якi є суперниками
22. Припинення дiяльностi субєкта пiдприємницької дiяльностi, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здiйснення заходiв щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторiв шляхом продажу його майна
По вертикали
1. Самостiйна галузь, система нормативних актiв, правила яких регулюють господарськi вiдносини, щодо органiзацiї та здiйснення господарської дiяльностi в галузi суспiльного виробництва i обiгу
2. Дiяльнiсть, яка здiйснюється субєктом господарювання (пiдприємцем), як систематична, дiяльнiсть на власний ризик, з метою досягнення економiчних i соцiальних результатiв та одержання прибутку
6. Полiтика держави, спрямована на захист прав споживачiв, полiтику заробiтної плати i доходiв населення, зайнятостi, соцiального захисту та соцiального забезпечення
10. Полiтика держави спрямована на створення субєктами господарювання необхiдних умов для залучення коштiв на потреби вiдтворення основих засобiв виробництва у галузях, якi визначено прiоритетними
14. Вимоги, якi предявляються на активи пiдприємства кредиторами, або iншими словами, нерегульована заборгованiсть пiдприємства?
16. Метод господарських вiдносин, який забезпечує прийняття рiшень за згодою сторiн кожна з яких не в правi навязувати свої умови iншiй сторонi


Похожие категории кроссвордов:

1.
Господарське законодавство (укр.)
2.
Дефектологiя (укр.)
3.
Природознавство (укр.)
4.
Бюджетування (укр.)
5.
Оподаткування (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Правознавство (укр.) - Законодавство (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По предмету Українська мова (укр.) - Правила (укр.)
4.
По предмету Безпека життєдiяльностi (укр.) - Визначення (укр.)


Кроссворды по правоведению

- П -
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы