Готовый кроссворд по правоведению - на тему "Własność intelektualna (PL.)"

 
По горизонтали
3. … prawa polegaj na posiadaniu wycznych praw do korzystania z utworu w jakiejkolwiek formie iw jakikolwiek sposb
5. Jest wacicielem praw autorskich do zdjcia
11. Roszczenie zgaszane przez powoda na drodze sdowej, a wynikajce z prawa przysugujcego powodowi z tytuu umowy lub na innych podstawach przewidzianych prawem
13. Komunikaty, dane niezalenie od formy ich prezentacji
16. Prba przywaszczenia przez osob, ktra nie jest autorem tego dziea, praw autorskich do tego dziea lub jego czci
18. Twrcy dzie podlegajcych opatentowaniu, ktrzy cz swj indywidualny wkad w dzieo
20. Prawo do kopiowania
21. Zezwolenie na korzystanie z praw wasnoci intelektualnej w okrelonych ramach czasowych, kontekcie, granicach rynku lub terytorium
23. System bezporednich i zwrotnych powiza midzy deweloperem (producentem) a rynkiem, majcy na celu zapewnienie maksymalnej moliwej koordynacji dziaa badawczych i produkcyjnych dewelopera (producenta) z sytuacj rynkow oraz ograniczenie elementw niepewnoci w sprzeday produktw
По вертикали
1. Symbolizujcy kompleks informacji o firmie, produkcie lub usudze
2. Tytu ochrony potwierdzajcy prawo autorskie, wasno i pierwszestwo
4. Materialny przedmiot ochrony prawnej w wyniku dziaalnoci czowieka: wyrb, mechanizm, system (zesp) wspdziaajcych urzdze, konstrukcja, wyrb, substancja, szczep mikroorganizmu, hodowla komrkowa roliny i zwierzcia, a take inny materia biologiczny, w tym transgeniczna rolina i zwierz
6. Kwot pienidzy, ktre s wypacane w celu utrzymania wanoci wydanego tytuu ochronnego, okrela ustawa
7. Cz dokumentu patentowego okrelajca przedmiot, ktrego dotyczy wniosek lub udzielona ochrona
8. Jest to liczba towarw i usug oferowanych do sprzeday na rynku w okrelonym momencie lub okresie
9. Kto posiada wyczne prawo do pracy
10. Weryfikacja materiaw aplikacyjnych pod ktem zgodnoci z wymaganiami okrelonymi przez prawo
12. Wskazanie identyfikujce produkt pochodzcy z okrelonej lokalizacji
14. Kategoria praw wasnoci intelektualnej, w kadym przypadku naleca do autora
15. Osoba fizyczna lub prawna, ktra opublikowaa prac
17. Warto przedsibiorstwa, linii towarw lub usug, innych ni aktywa materialne, odzwierciedlajca reputacj handlow
18. Nowe rozwizanie techniczne (technologiczne) speniajce warunki ochrony
19. Jeden z przedmiotw prawa pokrewnego
20. Jakie prawo przysuguje autorowi wynalazku
22. Specjalista ds. Zarzdzania produkcj i obrotem towarowym
Кроссворды по правоведению

- 1 -
- W -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- Ж -
- З -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Э -
- Ю -
- Я -

Книги, близкие по тематикеОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы