Готовый кроссворд по правоведению - на тему «Własność intelektualna (PL.)»

 
По горизонтали
4. Jest wacicielem praw autorskich do zdjcia
6. Symbolizujcy kompleks informacji o firmie, produkcie lub usudze
8. Prba przywaszczenia przez osob, ktra nie jest autorem tego dziea, praw autorskich do tego dziea lub jego czci
11. Roszczenie zgaszane przez powoda na drodze sdowej, a wynikajce z prawa przysugujcego powodowi z tytuu umowy lub na innych podstawach przewidzianych prawem
15. Komunikaty, dane niezalenie od formy ich prezentacji
17. Prawo do kopiowania
21. Twrcy dzie podlegajcych opatentowaniu, ktrzy cz swj indywidualny wkad w dzieo
24. Zezwolenie na korzystanie z praw wasnoci intelektualnej w okrelonych ramach czasowych, kontekcie, granicach rynku lub terytorium
По вертикали
1. Osoba fizyczna lub prawna, ktra opublikowaa prac
2. Cz dokumentu patentowego okrelajca przedmiot, ktrego dotyczy wniosek lub udzielona ochrona
3. Specjalista ds. Zarzdzania produkcj i obrotem towarowym
5. Kwot pienidzy, ktre s wypacane w celu utrzymania wanoci wydanego tytuu ochronnego, okrela ustawa
7. Kto posiada wyczne prawo do pracy
8. Tytu ochrony potwierdzajcy prawo autorskie, wasno i pierwszestwo
9. Weryfikacja materiaw aplikacyjnych pod ktem zgodnoci z wymaganiami okrelonymi przez prawo
10. Jeden z przedmiotw prawa pokrewnego
12. Jakie prawo przysuguje autorowi wynalazku
13. Wskazanie identyfikujce produkt pochodzcy z okrelonej lokalizacji
14. … prawa polegaj na posiadaniu wycznych praw do korzystania z utworu w jakiejkolwiek formie iw jakikolwiek sposb
16. Kategoria praw wasnoci intelektualnej, w kadym przypadku naleca do autora
18. System bezporednich i zwrotnych powiza midzy deweloperem (producentem) a rynkiem, majcy na celu zapewnienie maksymalnej moliwej koordynacji dziaa badawczych i produkcyjnych dewelopera (producenta) z sytuacj rynkow oraz ograniczenie elementw niepewnoci w sprzeday produktw
19. Materialny przedmiot ochrony prawnej w wyniku dziaalnoci czowieka: wyrb, mechanizm, system (zesp) wspdziaajcych urzdze, konstrukcja, wyrb, substancja, szczep mikroorganizmu, hodowla komrkowa roliny i zwierzcia, a take inny materia biologiczny, w tym transgeniczna rolina i zwierz
20. Nowe rozwizanie techniczne (technologiczne) speniajce warunki ochrony
22. Jest to liczba towarw i usug oferowanych do sprzeday na rynku w okrelonym momencie lub okresie
23. Warto przedsibiorstwa, linii towarw lub usug, innych ni aktywa materialne, odzwierciedlajca reputacj handlowКроссворды по правоведению

- П -

Книги, близкие по тематике
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы