Готовый кроссворд по правоведению - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
1. Початковий текст закону, запропонований для розгляду законодавчому органу влади. З. вправi вносити субєкти, якi мають право законодавчої iнiцiативи. вр України може доручити роз­робку З. парламентським комiтетам, тимчасовiй спецiальнiй комiсiї, Кабiнету Мiнiстрiв України, мiнiстерствам, колективам вченихфахiвцiв
3. Вступна частина законодавчого або iншого пра­вового акта, мiжнародної угоди, декларацiї тощо, у котрiй стисло ви­кладено мета, завдання даного акта, умови, мотиви, що спонукали до його написання та прийняття
4. у мiжнародному правi участь добровольцiв — iноземних громадян у воєнних дiях на боцi жертви агресiї або народу, що веде збройну боротьбу за свою свободу i незалежнiсть
5. Функцiя, метою якої є рацiональне використання трудових ре­сурсiв, стимулювання продуктивної та якiсної працi, змiцнення трудової дисциплiни тощо
6. Передбачена нормами права здатнiсть субєкта мати субєктивнi права та юридичнi обовязки
8. Особлива група людей, що займається розумовою працею
9. Парламентська процедура притягнення до юриди­чної вiдповiдальностi вищих посадових осiб держави (включно прези­дента)
10. Правова форма дiяльностi держави та упов­новажених органiзацiй, яка спрямована на прийняття, змiну, призупи­нення чи скасування правових норм
11. система полiтичних, економiчних, правових, моральних, естетичних, фiлософських i релiгiйних поглядiв, що виражають iнтереси певних соцiальних верств або груп.
12. Юридична категорiя встановленого законом вiку, з досягненням якого настає повна дiєздатнiсть громадянина, а також виникають права та обовязки. В Українi П. настає з 18 рокiв
13. Утвердження принципiв демократiї, встановлення демократичного ладу, здiйснення демократичних заходiв.
15. Передбачена чинним законодавством мож­ливiсть субєкта правовiдносин виконувати визначенi дiї або вимагати певних дiй вiд iншого субєкта правовiдносин
16. Вид систематизацiї законодавства, який перед­бачає змiстовну переробку (усунення розбiжностей i протирiч, скасу­вання застарiлих норм) нормативноправових актiв, що мають спiль­ний предмет i метод правового регулювання та створення нового систематизованого нормативноправового акту. Формами К. є: основи законодавства, кодекси, статути, положення, правила
17. Вищий загальнонацiональний представницький орган держави, побудований на виборчих засадах
18. Належнiсть засобiв i предметiв виробництва народовi, а також вiдповiдним фiзичним або юридичним особам
20. Вiрнiсть обовязковi i зобовязанням, повага до iснуючого державного ладу, влади, вiрнiсть чинним законам.
22. Припущення про наявнiсть чи вiдсутнiсть певних фактiв, що спираються на звязок мiж фактами, якi припускаються, та такими, що iснують, i це пiдтверджується життєвим досвiдом
23. Часткова або повна вiдсутнiсть конкрет­ної правової норми, необхiдної для регулювання суспiльних вiдносин, якi входять у сферу правового регулювання. Див. Аналогiю закону та Аналогiю права
По вертикали
2. Передбачена чинним законодавством мож­ливiсть субєкта правовiдносин дiяти вiдповiдно до свого бажання або вимагати певних дiй вiд зобовязаного субєкта чи вимагати вiднов­лення порушеного права
6. Процес i результат розумової дiяльностi людини щодо пiзнання, сприйняття (оцiнка) права i вiдношення до нього як до соцiального явища
7. Процесiя, мiтинг чи iнша форма масового вираження суспiльних настроїв.
14. Захiд державного примусу, що застосовується за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненнi злочину, i поля­гає у передбаченому законом обмеженнi прав i свобод засудженого. Метою П. є виправлення засуджених, запобiгання вчиненню нових злочинiв, як засудженими, так i iншими особами
16. Основний закон нашої держави?
19. … - конкретна особа, визначе­на сторонами спору з метою сприяння взаємодiї мiж сторонами, проведення переговорiв тощо
21. Вїзд до держави громадян iнших держав з метою постiйного або тимчасового проживання.
Кроссворды по правоведению

- 1 -
- W -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- Ж -
- З -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Э -
- Ю -
- Я -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы