Готовый кроссворд по правоведению - на тему «Общий (укр.)»

 
По горизонтали
4. Припущення про наявнiсть чи вiдсутнiсть певних фактiв, що спираються на звязок мiж фактами, якi припускаються, та такими, що iснують, i це пiдтверджується життєвим досвiдом
5. Сукупнiсть цiнностей, норм i способiв поведiнки, якiсний стан функцiонування суспiльства та його складових.
8. Суспiльно небезпечне винне протиправне дiяння (дiя або бездiяльнiсть) делiктоздатного субєкта, за яке чинне законодавство передбачає юридичну вiдповiдальнiсть
11. Вступна частина законодавчого або iншого пра­вового акта, мiжнародної угоди, декларацiї тощо, у котрiй стисло ви­кладено мета, завдання даного акта, умови, мотиви, що спонукали до його написання та прийняття
12. Введення до складу виборного органу нових членiв за його власним рiшенням, без додаткових виборiв.
13. Початковий текст закону, запропонований для розгляду законодавчому органу влади. З. вправi вносити субєкти, якi мають право законодавчої iнiцiативи. вр України може доручити роз­робку З. парламентським комiтетам, тимчасовiй спецiальнiй комiсiї, Кабiнету Мiнiстрiв України, мiнiстерствам, колективам вченихфахiвцiв
16. Сукупнiсть усiх чинних законiв i пiдзаконних нормативноправових актiв вищих та центральних органiв держави, що видаються уповноваженими правотворчими органами в межах їх компетенцiї
19. Особлива група людей, що займається розумовою працею
23. Фiзична особа, яка перебуває у сталих юридич­но визначених взаємозвязках iз конкретною державою, що знаходить свiй вираз у наявностi в особи вiдповiдного громадянства
По вертикали
1. Основний закон нашої держави?
2. Вїзд до держави громадян iнших держав з метою постiйного або тимчасового проживання.
3. Передбачена чинним законодавством мож­ливiсть субєкта правовiдносин дiяти вiдповiдно до свого бажання або вимагати певних дiй вiд зобовязаного субєкта чи вимагати вiднов­лення порушеного права
6. Функцiя, метою якої є рацiональне використання трудових ре­сурсiв, стимулювання продуктивної та якiсної працi, змiцнення трудової дисциплiни тощо
7. Утвердження принципiв демократiї, встановлення демократичного ладу, здiйснення демократичних заходiв.
8. Процес i результат розумової дiяльностi людини щодо пiзнання, сприйняття (оцiнка) права i вiдношення до нього як до соцiального явища
9. Передбачена нормами права здатнiсть субєкта мати субєктивнi права та юридичнi обовязки
10. Належнiсть засобiв i предметiв виробництва народовi, а також вiдповiдним фiзичним або юридичним особам
12. Ид систематизацiї законодавства, який перед­бачає створення, на основi кiлькох нормативноправових актiв, з од­ного i того ж питання, нового обєднаного акта, в якому нормативнi приписи розмiщуються в логiчному порядку пiсля редакцiйної оброб­ки, але без змiни змiсту
14. Передбачена чинним законодавством мож­ливiсть субєкта правовiдносин виконувати визначенi дiї або вимагати певних дiй вiд iншого субєкта правовiдносин
15. Форма державного правлiння, в якiй вищi державнi органи обираються населенням або формуються загальнонацiональним представницьким органом влади
17. Частина норми права, в якiй визначається певне правило поведiнки, тобто те, що субєкт повинен (або може) робити чи не робити
18. у мiжнародному правi участь добровольцiв — iноземних громадян у воєнних дiях на боцi жертви агресiї або народу, що веде збройну боротьбу за свою свободу i незалежнiсть
20. Парламентська процедура притягнення до юриди­чної вiдповiдальностi вищих посадових осiб держави (включно прези­дента)
21. Держава в якiй влада належить однiй особi?
22. Вищий загальнонацiональний представницький орган держави, побудований на виборчих засадахКроссворды по правоведению

- П -
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы