Готовый кроссворд по предмету Фiлософiя (укр.) - на тему «Теоретична фiлософiя (укр.)»

 
По горизонтали
4. Фiлофський термiн, що означає те, що не має незалежного i самодостатнього iснування, а iснує тiльки в iншому буттi, в субстанцiї
8. Нездатнiсть чи невмiння iндивiда встати на чужу точку зору. Сприйняття своєї точки зору як єдиної iснуючої.
По вертикали
1. Фiлофстке вчення, що виходить з визнання рiвноправними, що не зводиться один до одного двох начал - духу i матерiї, iдеального i матерiального.
2. Фiлософська установка, за якою будь-яке буття є не бiльше, нiж продовження фiзичних властивостей, тобто у свiтi немає нiчого, крiм фiзичних речей.
3. Фiлософський напрямок, що висуває сумнiв в якостi принципу мислення, особливо сумнiв у надiйностi iстини.
5. Методологiчна концепцiя, вiдповiдно до якої наукова iстина встановлюється шляхом емпiричної перевiрки її фактiв.
6. Теоретична установка, крiзь призму якої увесь свiт бачиться породженням свiдомостi (Я), котре — єдине, що дано безсумнiвно, повсякчас тут.
7. Фiлософське матерiалiстичне вчення про загальну об’єктивну зумовленiсть явищ природи, суспiльства та людської психiки, зокрема волi, внаслiдок причинностi, тобто такого зв’язку явищ, за якого одне явище (причина) за певних умов породжує iнше (дiю).


Похожие категории кроссвордов:

1.
Теоретична механiка (укр.)
2.
Iсторiя (укр.)
3.
Бiопаливо (укр.)
4.
Етика (укр.)
5.
Психолiнгвiстика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Фiлософiя буття (укр.)
2.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Антична фiлософiя (укр.)
3.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Українська фiлософiя (укр.)
4.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Фiлософiя Вiдродження (укр.)
5.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Фiлософiя полiтики (укр.)


Кроссворды по Фiлософiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы