Готовый кроссворд по предмету Фiлософiя (укр.) - на тему «Середньовiччя та Вiдродження (укр.)»

 
По горизонтали
2. Культурно-фiлософський рух, що ґрунтувався на iдеалах гуманiзму та орiєнтувався на спадщину античностi
4. Течiя в захiдноєвропейськiй культурi епохи Вiдродження, яка визнає людину найвищою цiннiстю у свiтi
5. Фiлософський напрямок, що мав за мету захист християнського вiровчення
7. Релiгiйне вчення про кiнець свiту
8. Переконання, згiдно з яким людина є центр Всесвiту i кiнцева мета усiєї свiтобудови
9. Вчення, яке стверджує, що Бог є творцем свiту, але не є творцем зла
10. Середньовiчне вчення, яке застосовувало формальну логiку для доказу догматiв вiри
12. Використання хитростi i лукавства в управлiннi державою або взагалi в адмiнiструваннi
13. Автор гелiоцентричної теорiї побудови Сонячної системи
15. Фiлософська доктрина, яка стверджує, що всесвiт є iдентичним з Богом
16. Судово-слiдча органiзацiя, створена католицькою церквою для розслiдування єресей
17. Прихильники мусульманського схоластичного богословя
18. Людина як подоба, вiдображення, дзеркало, символ Всесвiту
20. Автор книги-утопiї Мiсто Сонця
По вертикали
1. Напрямок схоластичної фiлософiї, згiдно з яким пiзнання проявляється разом з досвiдом, але не виходить з досвiду
3. Християнська фiлософiя, викладена у творах батькiв церкви
5. Арабський фiлософ i лiкар, представник арабського аристотелiзму
6. Позначення загальних iдей у середньовiчнiй фiлософiї
11. Тип свiтогляду, що орiєнтується на Бога як основу формування свiтоглядної системи
14. Напрямок у середньовiчнiй фiлософiї, що вiдкидав онтологiчне значення унiверсалiй
19. Напрям думки, протилежний номiналiзму щодо питання про унiверсалiї


Похожие категории кроссвордов:

1.
Анатомiя (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Юриспруденцiя (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Психологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Iсторiя (укр.) - Культура Середньовiччя (укр.)
2.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Фiлософiя Вiдродження (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Правосуддя (укр.)
5.
По предмету Бiологiя (укр.) - Павукоподiбнi (укр.)


Кроссворды по Фiлософiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы