Готовый кроссворд по предмету Фiлософiя (укр.) - на тему "Фiлософiя i наука (укр.)"

 
По горизонтали
2. Спосiб розгляду рiзноманiття явищ свiту в свiтлi єдиної основи (субстанцiї) всього iснуючого
4. Фiлософська дисциплiна, що вивчає мораль, моральнiсть
6. Метод, протилежний дiалектицi, при якому обєкти розглядаються вiдокремлено, як самi по собi (а не з точки зору їх взаємозвязку), статично (iгнорується факт постiйних змiн, саморуху, розвитку) i однозначно
7. Свiтогляд i свiтовiдчуття, а також вiдповiдна поведiнка i специфiчнi дiї (культ), заснована на вiрi в iснування бога або богiв, надприродного
9. Метод фiлософiї вивчає всi явища навколишньої дiйсностi в розвитку, в русi i у взаємозвязку один з одним
12. Фiлософська наука, що вивчає сферу прекрасного як специфiчного прояву цiннiсного ставлення мiж людиною i свiтом, i область художньої дiяльностi людей
13. Фiлософське вчення, згiдно з яким iснує кiлька (або безлiч) незалежних почав буття або пiдстав знання
14. Особлива форма пiзнання свiту, що виробляє систему знань про найбiльш загальнi характеристики, гранично-узагальнюючих поняттях i фундаментальних принципах реальностi (буття) i пiзнання, буття людини, про ставлення людини i свiту
16. Фiлософський напрямок, який виходить з того, що свiт матерiальний, iснує обєктивно, поза i незалежно вiд свiдомостi, що матерiя первинна, нiким не створена, iснує вiчно, що свiдомiсть, мислення - властивiсть матерiї, що свiт i його закономiрностi пiзнаванi
По вертикали
1. Метод i напрямок в пiзнаннi, згiдно з яким в основi пiзнавального процесу, знання лежить досвiд, отриманий переважно в результатi чуттєвого пiзнання
3. Сфера людської дiяльностi, функцiя якої - вироблення i теоретична систематизацiя обєктивних знань про дiйснiсть
5. Фiлософський метод i напрям в фiлософiї, в силу якого справжнє, абсолютно достовiрне знання може бути досягнуто тiльки за допомогою розуму без впливу досвiду та експерименту
8. Загальне позначення фiлософських вчень, якi стверджують, що дух, свiдомiсть, мислення, психiчне - первинно, а матерiя, природа, фiзичне - вдруге, є похiдним
10. Наука про закони i принципи мислення
11. Роздiл фiлософiї, вчення про буття
15. Система узагальнених поглядiв на свiт i мiсце людини в ньому, ставлення людей до навколишнього середовища їх дiйсностi i самих себе, а також обумовленi цими поглядами їх переконання, iдеали, принципи пiзнання i дiяльностiПохожие категории кроссвордов

1.
Этика (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Українська фiлософiя (укр.)
2.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Фiлософiя полiтики (укр.)
3.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Теоретична фiлософiя (укр.)
4.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Фiлософiя буття (укр.)
5.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Антична фiлософiя (укр.)


Кроссворды по предмету Фiлософiя (укр.)

- А -
- Г -
- Д -
- Е -
- Н -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы