Готовый кроссворд по предмету Фiлософiя (укр.) - на тему "Новий час та Нiмецька класична фiлософiя (НКФ) (укр.)"

 
По горизонтали
3. Розповсюджена помилка, що заважає людинi пiзнати iстину за Беконом
7. Суперечнiсть мiж двома твердженнями, що взаємно виключаються, але визнаються в однаковiй мiрi iстинними
13. Фiлософський напрямок, що визнає вiдчуття єдиним джерелом пiзнання
17. Тип свiтогляду, що орiєнтується на науку як основу конструювання свiтоглядної системи
21. Декарт вважав, що система пiзнання схожа на …
24. Фiлософський напрямок, що вважає розум єдиним джерелом пiзнання
По вертикали
1. Один iз батькiв «енциклопедiї, або Тлумачного словника наук, мистецтв i ремесел»
2. Спосiб мiркування вiд загальних положень до приватних висновкiв
4. Течiя, що стверджувала домiнування духовного начала i заперечувала культ розуму
5. Релiгiйно-фiлософське вчення про Бога, як про iстоту, що створила свiт, але не керує його долями
6. Напрям розвитку вiд нижчого до вищого, поступовий рух уперед, до кращого
7. Вчення Канта про пiзнання, що спирається на його концепцiю про створення суджень
8. Рiч у собi за Кантом
9. Логiчний метод, заснований на висновку вiд приватних випадкiв до загального висновку
10. Фiлософ, що iдеалiзував благородного дикуна
11. Гегель висунув 3 закони цього методу пiзнання
12. Будь-яке явище, яке може бути пiзнане на основi досвiду за Кантом
14. Фiлософська установка, вiдповiдно до якої неможливо однозначно довести вiдповiднiсть пiзнання дiйсностi
15. Нiмецький романтик, який в центр ставив релiгiю як стан людсьої свiдомостi
16. Спосiб пiзнання, дослiдження явищ природи i громадського життя
18. Вчення про людину
19. Фiлософський термiн, що характеризує те, що принципово недоступне досвiдному пiзнанню або не ґрунтується на досвiдi
20. Вчення, що заперечує iснування надiйного критерiю iстини
22. Фiлософський напрямок, що визнає чуттєве сприйняття i досвiд єдиним джерелом пiзнання
23. Фiлософський погляд, згiдно з яким все iснуюче являє собою втiлення мислячої субстанцiї, свiтового розуму, логiчної iдеї



Похожие категории кроссвордов

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Нiмецька класична фiлософiя (укр.)
2.
По предмету Трудове право (укр.) - Робочий час i час вiдпочинку (укр.)
3.
По предмету Iсторiя (укр.) - Час застою (укр.)
4.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Фiлософiя буття (укр.)
5.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Фiлософiя полiтики (укр.)


Кроссворды по предмету Фiлософiя (укр.)




Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы