Готовый кроссворд по предмету Фiлософiя (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
1. Система, де iснують декiлька партiй, але тiльки двi з них значно впливають на полiтичне життя країни
4. Вчення про буття.
6. Загальновизнана довiра, пошана
11. Абстрактне поняття, що має рiзнi значення залежно вiд контексту
12. "Вiрую, тому що абсурдно ".
18. Фiлософськi течiї, що проголошують верховенство почуттєвого начала i роблять його основною характеристикою як самого свiту, так i свiтосприйняття
24. Течiя в психологiї i фiлософiї, що визнає волю особливою, надприродною силою, що лежить в основi психiки i буття в цiлому
25. Вища форма вiдображення дiйсностi, властива людям i повязана з їхньою психiкою,  абстрактним мисленням, свiтоглядом,  самосвiдомiстю, самоконтролем своєї поведiнки i дiяльностi та передбачування результатiв останньої
По вертикали
2. Рiзнi погляди на одну проблеми - це …
3. Реалiзацiя органiзацiйного керiвництва, яка реалiзується топ-менеджментом
5. Процес взаємодiї людини з навколишнiм середовищем, завдяки чому вона досягає свiдомо поставленої мети, яка виникла внаслiдок появи потреби
7. Вчення про Бога.
8. Сукупнiсть матерiальних та духовних цiнностей, створених людствомпротягом його iсторiї
9. Сукупнiсть процесiв, процедур i методiв набуття знань про явища i закономiрностi обєктивного свiту. пiзнання є основним предметом науки гносеологiї (теорiї пiзнання)
10. Фiлософська наука про унiверсальнi закони руху i розвитку природи, суспiльства i мислення
13. Система переконань, уявлень i поглядiв iндивiдууму або суспiльної групи, вiдтворення сукупного досвiду попереднiх поколiнь
14. Сукупнiсть послiдовних розумових та психо-моторних дiй, в наслiдок чого створюються образнi схеми або знаковi системи
15. Принцип, який передбачає, що алгоритм соцiального управлiння повинен чiтко i послiдовно визначати правила, якi необхiдно наслiдувати, щоб досягти повного результату
16. Загальна властивiсть матерiї вiдтворювати свої ознаки
17. Вид суспiльної дiяльностi, яка передбачає систему скоординованих дiй субєкта на обєкт для виконання певних органiзацiйних завдань
19. Властивiсть, при якiй забезпечується найбiльша вiдповiднiсть даному завданню, умовам тощо
20. Фiлософiя буття, роздуми про граничнi i надчуттєвi принциипи буття
21. Найбiльш загальнi уявлення про свiт в цiлому i мiсце людини в ньому.
22. Дуалiст, учень Платона, зробив сильний вплив на Мартiна Гайдеггера
23. Дослiджує властивостi предметов i явищ, якi стають метою дiяльностi та управлiння неюПохожие категории кроссвордов

1.
Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
Фiлософiя буття (укр.)
3.
Фiлософiя полiтики (укр.)
4.
Теоретична фiлософiя (укр.)
5.
Українська фiлософiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Фiлософiя буття (укр.)
3.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Фiлософiя полiтики (укр.)
4.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Теоретична фiлософiя (укр.)
5.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Українська фiлософiя (укр.)


Кроссворды по предмету Фiлософiя (укр.)

- А -
- Г -
- Д -
- Е -
- Н -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы