Готовый кроссворд по предмету Фiлософiя (укр.) - на тему "Посткласика (укр.)"

 
По горизонтали
2. Внутрiшнiй стан, що обумовлений загрозою реального або передбачуваного лиха
4. Iдеологiя та рух за спiвпрацю та взаєморозумiння мiж християнами рiзних конфесiй
6. Свiт матерiї, обєктивної реальностi
8. Соцiальний процес, що характеризується перетворенням дiяльностi людини i її результатiв на самостiйну силу, пануючу над нею i ворожу їй
10. Фiлософський напрямок, що вважає розум єдиним джерелом пiзнання
13. Логiко-методологiчна процедура встановлення iстинностi наукової гiпотези на пiдставi їхньої вiдповiдностi емпiричним даним
16. Витлумачення iсторичного процесу як здiйснення задуму Бога
22. Фiлософськi течiї, що проголошують верховенство почуттєвого початку i роблять його основною характеристикою як самого свiту, так i свiтосприйняття
По вертикали
1. Вчення В. Вернадського
3. Термiн постмодернiстської фiлософiї, який означає зображення, копiю того, що насправдi не iснує
5. Сукупнiсть психiчних процесiв, що неусвiдомлюються, але впливають на поведiнку
7. Захисний механiзм психiки, що представляє собою зняття внутрiшньої напруги за допомогою перенаправлення енергiї на досягнення соцiально прийнятних цiлей, творчiсть
9. Центральне поняття екзистенцiалiзму, унiкальна особистiсна сутнiсть людини, що втiлює в собi духовну, психоемоцiйну неповторнiсть особи
10. Поняття фiлософiї постмодерну, що фiксує принципово позаструктурний i нелiнiйний спосiб органiзацiї
11. Новий тип людини за Нiцше
12. Методологiя гуманiтарних наук, яка намагається аналiзувати певну специфiчну галузь, як складну систему взаємоповязаних частин
13. Течiя в психологiї i фiлософiї, що визнає волю особливою, надприродною силою, що лежить в основi психiки i буття в цiлому
14. Напрям у фiлософiї xx ст., що позицiонує i дослiджує людину як унiкальну духовну iстоту, що здатна до вибору власної долi
15. Напрямок у фiлософiї науки, основна засада якого полягає в твердженнi, що науковi знання є тiльки певними домовленостями, конвенцiями мiж науковцями
16. Сукупнiсть фiлософських, загальнотеоретичних основ науки
17. Фiлософський напрямок, який започаткував Рiхард Авенарiус
18. Релiгiйна концепцiя, що пояснює рiзноманiття форм тваринного i рослинного свiту як результат творення свiту Богом з нiчого
19. Мистецтво тлумачення текстiв
20. Принципове спростування будь-якого твердження, що стосується науки за К. Поппером
21. Парадигмальна гносео-методологiчна установка, вiдповiдно до якої позитивне знання може бути отримане як результат суто наукового (не фiлософського) пiзнанняПохожие категории кроссвордов

1.
Математика (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По - Дiєприкметник (укр.)
3.
По - Лiнгвiстика (укр.)
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Законодавство (укр.)


Кроссворды по предмету Фiлософiя (укр.)

- А -
- Г -
- Д -
- Е -
- Н -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы