Готовый кроссворд по предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - на тему "Управлiння ризиками на торговельному пiдприємствi (укр.)"

 
По горизонтали
3. Економiчний процес взаємодiї i боротьби суб’єктiв господарювання за найвигiднiшi умови функцiонування на ринку (виробництва i збуту товарiв, отримання найбiльших прибуткiв).
4. Зона … ризику – можливiсть втрат по фiнансовiй операцiї в розмiрi всього власного капiталу або значної його частини, що призводить до банкрутства
6. Неможливiсть оцiнки майбутнього розвитку подiй, як з погляду iмовiрностi їх реалiзацiї, так i з погляду масштабiв i виду їхнього прояву
8. Можлива небезпека будь-якого несприятливого результату
10. Ситуацiя, при якiй виникає ризик
11. Зона, в якiй фiнансовi операцiї здiйснюються без прогнозованих фiнансових втрат
12. Самостiйний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом мiсцевого самоврядування, або iншими суб'єктами для задоволення суспiльних та особистих потреб шляхом систематичного здiйснення виробничої, науково-дослiдної, торгiвельної, iншої господарської дiяльностi
14. Внутрiшнi ризики
15. Загальний, недеталiзований план певної дiяльностi, який охоплює тривалий перiод (5-7 рокiв), спосiб досягнення складної цiлi.
16. Сукупнiсть людей та засобiв виробництва з розподiлом вiдповiдальностi, повноважень та взаємовiдносин.
18. Генеральна глобальна цiль (причина, мотив) створення та функцiонування пiдприємства (з точки зору його власникiв).
По вертикали
1. Правовiдношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин вiд iменi другої сторони, яку вона представляє.
2. Зона … ризику – можливiсть втрат по фiнансовiй операцiї в розмiрi розрахункової суми прибутку
5. Можлива небезпека
7. Система превентивних заходiв для запобiгання ризикам
9. Зона … ризику - можливiсть втрат по фiнансовiй операцiї в розмiрi розрахункової суми доходу в цьому випадку збиток пiдприємства буде вираховуватись сумою понесених ним витрат
13. Органiзацiя, що бере участь в торгiвлi товарами чи послугами споживачам
14. Зовнiшнi ризики
17. Вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи, що розташований поза її мiсцезнаходженням та здiйснює всi або частину її функцiй, зокрема функцiї представництва.Похожие категории кроссвордов

1.
Планування i контроль на пiдприємствi (укр.)
2.
Корпоративне управлiння (укр.)
3.
Стратегiчне управлiння (укр.)
4.
Управлiння персоналом (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння позиковим капiталом на торговельному пiдприємствi (укр.)
2.
По предмету Планування i контроль (укр.) - Стратегiчне планування на пiдприємствi (укр.)
3.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Витрати виробництва, собiвартiсть продукцiї та цiноутворення на пiдприємствi (укр.)
4.
По менеджменту - Стратегiя управлiння (укр.)
5.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Державне управлiння (укр.)


Кроссворды по предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы