Готовый кроссворд по предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - на тему «Общий (укр.)»

 
По горизонтали
3. Плата - нараховується та виплачується у загальновстановленому порядку, прийнятому для заробiтної плати, за формами та системами, встановленими сiльгоспкооперативом вiдповiдно до норм чинного трудового законодавства.
4. Довгостроковi вкладення з метою створення нових i модернiзацiї дiючих пiдприємств, освоєння новiтнiх технологiй i технiки, збiльшення виробництва i отримання прибутку
8. Платiжний документ, за яким кредитна установа дає розпорядження iншiй кредитнiй установi негайно сплатити предявниковi акредитива певну суму грошей за рахунок спецiально заброньованих коштiв шляхом заповнення акредитивного листа
13. Добровiльний поворотний внесок членiв сiльгоспкооперативу понад пай у пайовому капiталi.
15. Узагальнюючий показник економiчної ефективностi виробництва, що характеризує спiввiдношення мiж результатами виробничо-господарської дiяльностi i затратами на виробництво продукцiї, тобто показує доходнiсть, прибутковiсть
18. Метод приведення майбутньої вартостi грошей до їхньої теперiшньої вартостi (вартостi поточного перiоду)
21. Ринкова вартiсть, визначена шляхом експертної оцiнки, яку, як правило визначають професiйнi оцiнювачi.
24. Сукупнiсть трудових навичок та знань, яка характеризує готовнiсть працiвника виконувати виробничi функцiї обумовленої складностi
По вертикали
1.  економiчний процес оновлення елементiв основних виробничих фондiв, що вибувають внаслiдок фiзичного (матерiального) спрацьовування та технiко-економiчного старiння
2. Народне господарство країни або його галузь
5. Сiльгоспкооператив утворюється шляхом об’єднання фiзичних осiб — виробникiв сiльськогосподарської продукцiї для провадження спiльної виробничої або iншої господарської дiяльностi на засадах їх обов’язкової трудової участi з метою одержання прибутку, це кооператив?
6. Вартiсть необоротних актив пiсля їх переоцiнки.
7. Що за вартiсть мiстить рiзницю мiж первiсною вартiстю та сумою зносу необоротних активiв.
9. Виплати частина доходу, що розподiляється за результатами фiнансового року мiж членами сiльгоспкооперативу пропорцiйно їх участi в господарськiй дiяльностi у порядку, визначеному рiшенням вищого органу управлiння.
10. Поступове перенесення вартостi основних фондiв на виготовлений з її допомогою продукт або послугу чи цiльове нагромадження коштiв i подальше використання їх для оновлення зношених основних фондiв
11. Назва методу який обчислює собiвартiсть виготовлення продукцiї або виконаних робiт, наданих послуг.
12. Поняття, що означає юридичне визначену неможливiсть пiдприємства (органiзацiї, банку) платити за боргами з причини браку засобiв
14. Комплекс норм, правил i вимог до якостi продукцiї
16. Юридична особа, утворена фiзичними та/або юридичними особами — виробниками сiльськогосподарської продукцiї, що добровiльно об’єдналися на основi членства для провадження спiльної господарської та iншої дiяльностi, пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберiганням, збутом, продажем продукцiї рослинництва, тваринництва, лiсiвництва чи рибництва, постачанням засобiв виробництва та матерiально-технiчних ресурсiв членам цього кооперативу, наданням їм послуг з метою задоволення
17. Який облiк, безперервно здiйснюється з метою отримання iнформацiї про майновий та фiнансовий стан пiдприємства у вартiсному виглядi, а також про результати його дiяльностi, за допомогою подвiйних бухгалтерських записiв.
19. Сiльгоспкооператив утворюється шляхом об’єднання фiзичних та/або юридичних осiб — виробникiв сiльськогосподарської продукцiї для органiзацiї обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збiльшення доходiв членiв цього кооперативу пiд час провадження ними сiльськогосподарської дiяльностi та на захист їх економiчних iнтересiв.
20. Фонд, що створюється за рахунок вiдрахувань вiд доходу СОК, перерозподiлу неподiльних фондiв, пожертвувань.
22. Це особливий вид iнтелектуальної дiяльностi, що застосовує рiзноманiтнi засоби i методи впливу на процеси
23. Фонд, що створюється в обов’язковому порядку i формуэться за рахунок вступних взнескiв, членських внескiв та вiдрахувань вiд доходу СОК.
25. Показник ефективностi використання основних фондiв, який визначається вiдношенням обсягу виготовленої продукцiї до середньорiчної вартостi основних фондiв пiдприємства


Похожие категории кроссвордов:

1.
Доходи торговельного пiдприємства (укр.)
2.
Управлiння капiталом торговельного пiдприємства (укр.)
3.
Управлiння прибутком торговельного пiдприємства (укр.)
4.
Економiка пiдприємства (укр.)
5.
Економiка пiдприємства (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Доходи торговельного пiдприємства (укр.)
2.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння капiталом торговельного пiдприємства (укр.)
3.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння прибутком торговельного пiдприємства (укр.)
4.
По экономике - Економiка пiдприємства (укр.)
5.
По предмету Економiка (укр.) - Економiка пiдприємства (укр.)


Кроссворды по Економiка торговельного пiдприємства (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы