Готовый кроссворд по предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
4. Народне господарство країни або його галузь
6. Сiльгоспкооператив утворюється шляхом об’єднання фiзичних осiб — виробникiв сiльськогосподарської продукцiї для провадження спiльної виробничої або iншої господарської дiяльностi на засадах їх обов’язкової трудової участi з метою одержання прибутку, це кооператив?
8. Узагальнюючий показник економiчної ефективностi виробництва, що характеризує спiввiдношення мiж результатами виробничо-господарської дiяльностi i затратами на виробництво продукцiї, тобто показує доходнiсть, прибутковiсть
14. Показник ефективностi використання основних фондiв, який визначається вiдношенням обсягу виготовленої продукцiї до середньорiчної вартостi основних фондiв пiдприємства
17. Поступове перенесення вартостi основних фондiв на виготовлений з її допомогою продукт або послугу чи цiльове нагромадження коштiв i подальше використання їх для оновлення зношених основних фондiв
19. Плата - нараховується та виплачується у загальновстановленому порядку, прийнятому для заробiтної плати, за формами та системами, встановленими сiльгоспкооперативом вiдповiдно до норм чинного трудового законодавства.
22. Який облiк, безперервно здiйснюється з метою отримання iнформацiї про майновий та фiнансовий стан пiдприємства у вартiсному виглядi, а також про результати його дiяльностi, за допомогою подвiйних бухгалтерських записiв.
По вертикали
1. Кiлькiсть продукцiї, що вироблена за одиницю часу
2. Фонд, що створюється за рахунок вiдрахувань вiд доходу СОК, перерозподiлу неподiльних фондiв, пожертвувань.
3. Вартiсть необоротних актив пiсля їх переоцiнки.
5. Метод приведення майбутньої вартостi грошей до їхньої теперiшньої вартостi (вартостi поточного перiоду)
7. Комплекс норм, правил i вимог до якостi продукцiї
8. Який баланс складається при реструктуризацiї великих пiдприємств, подiлу їх на меншi за обсягом пiдприємства з правами юридичної особи.
9. Юридична особа, утворена фiзичними та/або юридичними особами — виробниками сiльськогосподарської продукцiї, що добровiльно об’єдналися на основi членства для провадження спiльної господарської та iншої дiяльностi, пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберiганням, збутом, продажем продукцiї рослинництва, тваринництва, лiсiвництва чи рибництва, постачанням засобiв виробництва та матерiально-технiчних ресурсiв членам цього кооперативу, наданням їм послуг з метою задоволення економiчних
10. Фонд, що створюється в обов’язковому порядку i формуэться за рахунок вступних взнескiв, членських внескiв та вiдрахувань вiд доходу СОК.
11. Сукупнiсть трудових навичок та знань, яка характеризує готовнiсть працiвника виконувати виробничi функцiї обумовленої складностi
12. Це вiдносна величина, що характеризує результативнiсть будь-яких затрат
13. Назва методу який обчислює собiвартiсть виготовлення продукцiї або виконаних робiт, наданих послуг.
15. Поняття, що означає юридичне визначену неможливiсть пiдприємства (органiзацiї, банку) платити за боргами з причини браку засобiв
16. Добровiльний поворотний внесок членiв сiльгоспкооперативу понад пай у пайовому капiталi.
18. Це особливий вид iнтелектуальної дiяльностi, що застосовує рiзноманiтнi засоби i методи впливу на процеси
19. Що за вартiсть мiстить рiзницю мiж первiсною вартiстю та сумою зносу необоротних активiв.
20.  економiчний процес оновлення елементiв основних виробничих фондiв, що вибувають внаслiдок фiзичного (матерiального) спрацьовування та технiко-економiчного старiння
21. Платiжний документ, за яким кредитна установа дає розпорядження iншiй кредитнiй установi негайно сплатити предявниковi акредитива певну суму грошей за рахунок спецiально заброньованих коштiв шляхом заповнення акредитивного листа
23. Довгостроковi вкладення з метою створення нових i модернiзацiї дiючих пiдприємств, освоєння новiтнiх технологiй i технiки, збiльшення виробництва i отримання прибуткуПохожие категории кроссвордов

1.
Доходи торговельного пiдприємства (укр.)
2.
Управлiння прибутком торговельного пiдприємства (укр.)
3.
Управлiння капiталом торговельного пiдприємства (укр.)
4.
Економiка пiдприємства (укр.)
5.
Економiка пiдприємства (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Доходи торговельного пiдприємства (укр.)
2.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння прибутком торговельного пiдприємства (укр.)
3.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння капiталом торговельного пiдприємства (укр.)
4.
По экономике - Економiка пiдприємства (укр.)
5.
По предмету Экономика (укр.) - Економiка пiдприємства (укр.)


Кроссворды по предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.)


Книги, близкие по тематике

Источник: Примерная рабочая программа по учебным предметам и коррекционным курсам начального общего образования глухих обучающихся. Вариант 1.2. 1 класс. 1 дополнительный класс Примерная рабочая программа по учебным предметам и коррекционным курсам начального общего образования глухих обучающихся. Вариант 1.2. 1 класс. 1 дополнительный класс Источник: Примерная рабочая программа по учебным предметам и коррекционным курсам начального общего образования глухих обучающихся. Варианты 1.3, 1.4. 1 класс Примерная рабочая программа по учебным предметам и коррекционным курсам начального общего образования глухих обучающихся. Варианты 1.3, 1.4. 1 класс Источник: Примерная рабочая программа по учебным предметам и коррекционным курсам начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. Вариант 7.2. 1 класс. 1 дополнительный класс Примерная рабочая программа по учебным предметам и коррекционным курсам начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. Вариант 7.2. 1 класс. 1 дополнительный класс


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы