Готовый кроссворд по предмету Системи технологiй (укр.) - на тему "Прогнозування та планування науково-технiчного прогресу (НТП). Iнновацiйна дiяльнiсть в Українi (укр.)"

 
По горизонтали
3. Природнi, антропогеннi або техногеннi речовини та матерiали безпосередньо з яких виробляється продукцiя.
7. Сукупнiсть родовищ корисних копалин, у тому числi техногенних, а також вiдходiв видобування та переробки копалин, придатних для промислового використання.
11. Спiввiдношення мiж кiлькiстю виданих товарiв i/ або послуг i використаних для цього факторiв виробництва. Продуктивнiсть завжди визначається спiввiдношенням змiн в кiлькостi факторiв виробництва i змiн в кiлькостi виданої продукцiї з використанням вiдносних показникiв.
12. Видалення рiдини (вологи) з твердих, рiдких i газоподiбних матерiалiв (продуктiв, препаратiв).
13. Горючi природнi або штучнi твердi, рiдкi або газоподiбнi речовини, якi при спалюваннi слугують джерелом теплової енергiї.
15. Скалярна фiзична величина, загальна кiлькiсна мiра руху i взаємодiї всiх видiв матерiї.
По вертикали
1. Дослiдження об'єктiв пiзнання на їх моделях; побудова моделей реально iснуючих предметiв i явищ (живих органiзмiв, iнженерних конструкцiй, суспiльних систем, рiзних процесiв i т. п.).
2. Нововведення в галузi технiки, технологiї, органiзацiї працi або управлiння, засноване на використаннi досягнень науки i передового досвiду; кiнцевий результат iнновацiйної дiяльностi.
4. Науковий метод пiзнання, що являє собою послiдовнiсть дiй з установлення структурних зв'язкiв мiж змiнними або елементами дослiджуваної системи.
5. Метод дослiдження, що полягає в iмiтацiї на ЕОМ за допомогою комплексу програм процесу функцiонування системи або окремих її частин та елементiв.
6. Роздiл математики, що вивчає функцiї, якi залежать вiд комплексної змiнної.
8. Поступальний рух науки i технiки, еволюцiйний розвиток усiх елементiв продуктивних сил суспiльного виробництва на основi широкого пiзнання i освоєння зовнiшнiх сил природи, це об'єктивна, постiйно дiюча закономiрнiсть розвитку матерiального виробництва, результатом якої є послiдовне вдосконалення технiки, технологiї та органiзацiї виробництва, пiдвищення його ефективностi.
9. Речовина, або сумiш речовин, первинний предмет працi, який використовують для виготовлення виробу[1], або якi сприяють якимось дiям.
10. Операцiя зневоднення дрiбнозернистих пульп, що базується на примусовому видiленнi з них води через пористу перегородку.
11. Технiчно найдосконалiша галузь матерiального виробництва, основа iндустрiалiзацiї економiки, яка має вирiшальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупнiсть пiдприємств з виробництва електроенергiї, знарядь працi для галузей економiки, видобутку сировини, палива, заготiвлi лiсу, переробки продукцiї, випущеної промисловiстю або виробленої сiльським господарством, видобуток i переробка сировини, виробництво товарiв i послуг.
14. Пiдприємницька дiяльнiсть, спрямована на iнвестування власних чи залучених фiнансових коштiв, яка полягає в наданнi лiзингодавцем у виключне користування на визначений строк лiзингоодержувачу майна.

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы