Готовый кроссворд по предмету Полiтологiя (укр.) - на тему "Полiтика (укр.)"

 
По горизонтали
4. Функцiя полiтологiї, завданням якої є вироблення рекомендацiй щодо поведiнки субєктiв полiтики
8. Пiдхiд до трактування змiсту полiтичної влади, який розглядає її як здатнiсть досягати поставленої мети
12. Один iз типiв легiтимностi (за Д. Iстоном), який опирається на вiру громадян у особистi якостi полiтичного лiдера, його спроможнiсть належно використовувати полiт. владу
16. Стан суспiльства, коли старi норми вiдхиленнi, а нових ще немає
17. Як називається бiльшiсть голосiв, яка використовуєтсья на референдумах
18. Рiзновид директивних полiтичних технологiй, якi передбачають формування таких положень у програмi, якi б квалiфiковано акумулювали iнтереси рiзних соцiальних груп
23. Наука по полiтику
По вертикали
1. Який суд має парво на офiцiйне тлумачення Конституцiї та законiв України
2. Тип полiтичної системи за Г. Алмондом
3. Як називаються методи дослiдження полiтичної науки, якi включають в себе: системний, структурно-функцiональний, бiхевiористський, порiвняльний та iсторичний методи
5. Як називається передача набутого iндивiдом полiтичного досвiду у полiтичну дiяльнiсть
6. Яка система добору полiтичних лiдерiв має вiдкритий характер, широке коло електорату, можливiсть самовисунення, антибюрократичний характер
7. Вид не альтернативної партiйної системи, за якої перемагає партiя, бо не має реальної конкуренцiї
9. 28 червня 1996 року було прийнято … України
10. Як називається пiдхiд до визначення полiтики, який розглядає полiтику як розподiл обовязкiв i повноважень у суспiльствi за умови їх узгодження, що забезпечує ефективнiсть держави i цiлiснiсть полiтичної системи
11. Як називається процес переходу у внутрiшню структуру особистостi виомг соцiальної полiтичної системи в ходi якого вiдбувається становлення людини як громадянина
13. Полiтичний процес, на основi якого формується централiзм як управлiнська полiтична система з властивими їй вертикальною структурою та субординацiєю, концентрацiєю влади в єдиному центрi.
14. Який тип полiтичної влади за Б. Гаврилишином проявляється у високiй мiрi суспiльної згоди у суспiльствi, вiдсутностi гострих чвар та конфлiктiв, участi населення у прийняттi полiтичних рiшень, що поєднуюються з їх активною прихильнiстю до вироблених владою полiтичних курсiв, якi, зазвичай, реалiзуються ефективно
15. Результатом цiєї функцiї полiтологiї є перш за все гiпотеза, полiтологiчне прогнозування, якi грунтуються на обєктивних наукових даних. ()
16. Тип полiтичних технологiй, що сприяють форсуванню пiдтримки полiтичного рiшення значними масами населення
19. Стан, коли населення країни та мiжнародне спiвтовариство визнає правочиннiсть даної влади
20. Форма спiльного життя людей, якiй притаманне вiдтворення власної матерiальної та соцiально-полiтичної структури вiдносин на основi прiоритету властивих їй духовних норм, цiнностей та iдеалiв.
21. Як називаються субєкти полiтичної дiяльностi, якi самi приймають полiтичнi рiшення та органiзовують їх виконання
22. Безпосереднiй акт волевиявлення громадян пiд час виборiв. Складається з iдентифiкацiї (засвiдчення особи) виборця, отримання бюлетеня i власне голосування.
24. Тип полiтичної соцiалiзацiї, де взаємодiя мiж собою та державою вiдбувається на основi спiльних цiнностей, норм та iдеалiв, притаманних даному суспiльству

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы