Готовый кроссворд по физике - на тему «Коливання (укр.)»

 
По горизонтали
2. Нiмецький фiзик, в честь якого була названа частота коливань Генрiх …
4. Фiзична величина, кiлькiсть подiй за одиницю часу
6. Як називається коливання, пiд час яких амплiтуда поступово зменшується
7. Рух, при якому значення фiзичних величин, якi змiнюються в процесi руху, повторюються через певний iнтервал часу
9. Прилад для спостереження коливань та запису їх у графiчнiй формi
10. Процес, у результатi здiйснення якого система постiйно повертається до початкового стану
11. Промiжок часу, протягом якого амплiтуда згасаючих коливань зменшується
13. Маятник, точкове тiло, пiдвiшене до нерозтяжної i невагомої нитки, називається …
14. Тiло, свобода руху якого в полi тяжiння обмежена пiдвiсом в однiй точцi
15. Процес поширення коливань у просторi
17. Максимальне значення вiдхилення вiд положення рiвноваги
19. Кутова мiра часу, який минув вiд початку коливань
20. Коливання, якi вiдбуваються зi сталою амплiтудою називаються …
21. Фiзична величина, вiдхилення вiд положення рiвноваги
По вертикали
1. Нiдерландський фiзик, який винайшов маятниковий годинник, Хрiстiан …
3. Явище рiзкого зростання амплiтуди вимушених коливань
5. Як називається коливання, пiд час яких коливна величина змiнюється з часом за законами синуса або косинуса
7. Векторна фiзична величина, що дорiвнює змiнi швидкостi тiла за одиницю часу
8. Стан фiзичної системи, в якому її характеристики не змiнюються з часом
12. Коливання, якi пiдтримуються внутрiшнiми джерелами енергiї системи
16. Тiло, виведене зi стану рiвноваги здiйснює коливання навколо положення рiвноваги, яке називається власним, або
18. Час одного повного коливання


Похожие категории кроссвордов:

1.
Дефектологiя (укр.)
2.
Природознавство (укр.)
3.
Бюджетування (укр.)
4.
Оподаткування (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Українська мова (укр.) - Правила (укр.)
3.
По предмету Безпека життєдiяльностi (укр.) - Визначення (укр.)
4.
По предмету Хiрургiя (укр.) - Знеболення (укр.)


Кроссворды по физике

- Л -
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы