Готовый кроссворд по физике - на тему "Електричнi i магнiтнi кола (укр.)"

 
По горизонтали
3. Складова електромагнiтного поля, за допомогою якої здiйснюється взаємодiя мiж рухомими електрично зарядженими частинками
5. Пристрiй для перетворення параметрiв (амплiтуд i фаз) напруг i струмiв
6. Пристрiй,  прилад або речовина для очищення рiдини, газу тощо вiд непотрiбних домiшок
7. Явище сильного зростання амплiтуди вимушеного коливання у разi, коли частота зовнiшньої сили збiгається з власною частотою коливань
9. Це твердження про пропорцiйнiсть сили струму в провiднику прикладенiй напрузi
11. Властивiсть провiдника створювати перешкоди проходженню електричного струму
13. Це струм, який змiнюється за синусоїдним законом
14. Спосiб представлення довiльної складної функцiї сумою простiших
16. Виникнення електрорушiйної сили (ерс iндукцiї) в одному провiднику внаслiдок змiни сили струму в iншому провiднику або внаслiдок змiни взаємного розташування провiдникiв
18. Застосовують для встановлення та закрiплення та­ких заготованок, як диски, втулки, кiльця тощо за допомогою як внутрi­шнiх, так i зовнiшнiх поверхонь
По вертикали
1. Графiчне зображення, що наочно у виглядi певних геометричних фiгур показує спiввiдношення мiж рiзними величинами, якi порiвнюються
2. Фiзична величина, що характеризує здатнiсть провiдника накопичувати енергiю магнiтного поля, коли в ньому протiкає електричний струм
4. Електрична схема з чотирма виводами, на два з яких подається вхiдний сигнал, а з двох iнших знiмається вихiдний сигнал
8. Електричний сигнал, що передає потужнiсть, призначений для живлення електричних пристроїв
10. В загальному випадку, замкнута лiнiя, обрис деякої геометричної фiгури, предмета
12. Здатнiсть тiла, речовини проводити тепло,  звук,  електрику, iншу плинну речовину (газ, рiдину) тощо
15. Здатнiсть тiла накопичувати електричний заряд
17. Фiзична величина, що визначається роботою, яка виконується сумарним полем електростатичних i стороннiх сил при перемiщеннi одиничного позитивного заряду на данiй дiлянцi колаПохожие категории кроссвордов

1.
Економетрика (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Дiловодство (укр.)
4.
Эстетика (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Природознавство (укр.) - Електричнi явища (укр.)
2.
По предмету Природознавство (укр.) - Магнiтнi явища (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.) - Аутсорсинг (укр.)
5.
По экономике - Рефiнансування (укр.)


Кроссворды по физике

- А -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Ш -
- Э -
- Я -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы