Готовый кроссворд по социологии - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
6. Функцiя соцiальних iнститутiв, що мiстить процеси згуртованостi, взаємозалежностi та взаємовiдповiдальностi соцiалних груп
11. Те особливе, що вiдрiзняє людину вiд їй подiбних
13. Перебудова суспiльної системи на нових засадах
18. Перехiд вiд доiндустрiального до iндустрiального суспiльства, що передбачає рiшучi змiни в усiх сферах суспiльного життя
21. Стиль керiвництва, прия кому керiвник не втручається в дiї пiдлеглих
24. Засiб отримання iнформацiї про кiлькiснi та якiснi змiни соцiального обєкта внаслiдок впливу на нього деяких чинникiв, що управляються та контролюються
По вертикали
1. Iнтуїтивне жiноче вiдчуття того, що щось тут не так, хоча до кiнця незрозумiле
2. Форма сiмї заснована на багатошлюбностi
3. Розташування на шкалi — використання шкал — конструйованих соцiологом еталонiв вимiрювання
4. Наука котра переконує в тому, що навiть якщо в суспiльствi неможливо жити, втiм, його вповнi можна вивчати
5. Неупорядкованi статевi звязки
7. Яка епоха принесла критично рацiональний пiдхiд до вивчення суспiльних явищ
8. Сiмя, що складається з батькiв i неповнолiтнiх дiтей
9. Сiмя, за якою статевi стосунки дозволинi лише мiж членами одного роду або племенi
10. Сфера соцiологiчного знання, яка вивчає великi елементи соцiальних структур, їхнiй стан та взаємодiю, зорiєнтована на дослiдження масштабних суспiльних процесiв
12. Цiлеспрямоване сприйняття явищ обєктивної дiйсностi, у ходi якого дiстаються знання про зовнiшнi сторони, властивостi та стоссунки обєктiв, що вивчаються
14. Набiр символiв, переконань, цiнностей, норм, що вiдрiзняють те чи iнше угрупування або соцiальну группу, визначаючи характернi риси особистостi, яка формується у данному угрупуваннi абао соцiальнiй групi
15. Стиль керiвництва, який являє собою систему суворих, жорстких прийомiв впливу
16. Яка соцiальна дисциплiна названа за традицiями захiдної соцiологiї, але є практично соцiологiєю працi
17. Поняття, яке означає, що у можновладцiв, крiм нахабства, є також iншi пiдстави перебувати при владi (скажiмо, легковiрнiсть виборцiв)
19. Психопрофiлактика мови, спiлкування та поведiнки людини
20. Український психолог, соцiолог, який дослiджував психiчну структуру українського характеру, видiлив: „матрiархатнiсть” української родини як найважливiший фактор формування нацiональної психiки
22. Один iз методiв отримання соцiологiчної iнформацiї про кiлькiснi i якiснi змiни показникiв дiяльностi й поведiнки обєкта, внаслiдок дiї на нього певних факторiв (змiнних), якими можна керувати i якi можна контролювати
23. Метод письмового опитування
25. Вiдновлення у нащадкiв бiологiчної подiбностiПохожие категории кроссвордов

1.
История социологии
2.
Все о социологии
3.
История развития социологии
4.
История становления и развития социологии
5.
Развитие российской социологии XIX-XX вв.

Похожие кроссворды

1.
По социологии - История социологии
2.
По социологии - Все о социологии
3.
По социологии - История развития социологии
4.
По социологии - История становления и развития социологии
5.
По социологии - Развитие российской социологии XIX-XX вв.


Кроссворды по социологии

- В -
- Г -
- Д -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Т -
- Э -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы