Готовый кроссворд по предмету Мiкроекономiка (укр.) - на тему «Общий (укр.)»

 
По горизонтали
3. Пiд чим взагалi заведено розумiти керiвнi iдеї, основоположнi засади або правила здiйснення якоїсь дiяльностi
6. Як називається крива, всi точки якої показують множину наборiв двох благ, що забезпечить один i той самий рiвень корисностi
7. Сукупнiсть знань та методи їх застосування про технiчнi засоби здiйснення виробничого процесу
13. Витрати, що змiнюються зi змiною обсягу виробництва це-
20. Витрати в грошовiй i не тiльки в грошовiй формi це-
24. Який процес є одним з найважливiших факторiв розвитку мiжнародного економiчного права
По вертикали
1. До яких принцiпiв вiдноситься принцип сумлiнного виконання мiжнародних зобов’язань вiдноситься
2. Товари, якi здатнi задовольняти одну й ту ж саму потребу споживача незалежно один вiд одного
4. Одна з функцiональних економiчних дисциплiн
5. Наявнiсть лише одного покупця при багатьох продавцях
6. Прибуток як виручка фiрми за вирахуванням зовнiшнiх витрат
8. Це галузь, в якiй бiльша частина продажу здiйснюється кiлькома великими фiрмами, кожна з яких спроможна впливати на ринкову цiну власними дiями
9. Сроби двох або бiльше осiб чи органiзацiй купити або продати однi i тi ж товари, послуги або виробничi та фiнансовi ресурси
10. Активи, що дають грошовi надходження, розмiри яких заздалегiдь вiдомi
11. Здатнiсть товару бути адекватно замiненим iншим товаром в пропорцiях якi задовiльняють власникiв товарiв це-
12. На основi яких договорiв здiйснюється спiвпраця в економiчнiй сферi
14. Неякiсний товар, який займає в бюджетi споживача значне мiсце i має висхiдну криву попиту це-
15. Пiдприємство яке одноосiбно розвязує управлiнськi рiшення - це
16. В теорiї економiки розрiзняють економiчнi витрати та …
17. Виробництво, яке використовує недосконалi знаряддя працi i його економiчна ефективнiсть не перевищує 5% називається
18. Метод дозволяє перерахувати грошовi потоки, одержуванi в рiзний час i узгодить їх до одного тимчасового перiоду
19. Залежнiсть мiж цiною на товар та розмiром його бажаних закупок для споживача - це
21. Взаємодоповнюючi ресурси максимальна цiннiсть яких досягається в данiй фiрмi - це
22. Який режим означає, що громадяни та юридичнi особи однiєї держави користуються на територiї iншої держави тими ж правами, якi наданi мiсцевим громадянам i юридичним особам
23. Мiра чутливостi функцiонально пов’язаних величин. Вона визначається як спiввiдношення процентних змiн залежної i незалежної змiнних

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы