Готовый кроссворд по бюджету - на тему "Бюджетна система (укр.)"

 
По горизонтали
4. Орган, що веде облiк касового виконання державних i мiсцевих бюджетiв та складає звiт про їхнє виконання – державне …
8. Як називається принцип бюджетного планування, коли необхiдно враховувати оптимальнi звязки мiж державним i мiсцевими бюджетами, а також мiж ланками мiсцевих бюджетiв
10. Цей орган виконавчої влади, за 10 мiсяцiв до початку фiнансового року органiзовує роботу зi складання бюджету
15. Метод бюджетного планування, який базується на вивченнi економiчної конюнктури в минулих перiодах i застосуваннi вiдповiдних коефiцiєнтiв до фактичних результатiв виконання бюджетiв
18. Який фонд вперше в 2000 р. був видiлений у складi державного бюджету, з метою запровадження облiку та казначейського обслуговування власних коштiв бюджетних установ, якi ранiше були поза бюджетом i облiковувались в установах комерцiйних банкiв
20. Органiзацiя вертикальної структурної побудови бюджету за рiвнями влади
24. Розроблення напрямкiв використання бюджету згiдно засад соцiально-економiчного розвитку суспiльства
По вертикали
1. Як називається один з принципiв бюджетного планування, що характеризує незмiннiсть фiнансових показникiв
2. Бюджетне … – це будь-яке асигнування, розмiщення замовлення, укладення договору, придбання товару чи послуги протягом бюджетного перiоду
3. Як називається метод бюджетного планування, який  передбачає побудову фiнансових моделей, що iмiтують рух реальних економiчних i соцiальних процесiв
5. Дохiдна i видаткова частина бюджету як основного фiнансового плану мають бути мiж собою …
6. Под ней понимается группировка доходов, расходов и источников финансирования дефецитов бюджетов бюджетной системы рф. Это бюджетная … (классификация)
7. Принцип бюджетного планування, який змушує виконувати коригування планiв i прогнозiв у мiру надходження нової iнформацiї щодо обєкта планування, поєднання поточних i перспективних планiв
9. Як називається метод бюджетного планування, коли досягається рiвнiсть мiж доходами i видатками бюджету кожної ланки бюджетної системи та узгоджуються фiнансовi ресурси з їх потребою
11. Орган влади, що приймає закон про Державний бюджет України
12. Сутнiсть … доходiв полягає в стягуваннi та зарахуваннi до бюджету податкiв
13. . … україни включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республiки Крим та зведених бюджетiв областей, мiст Києва та Севастополя
14. Регламентований бюджетним законодавством порядок складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетiв, звiтування про їх виконання, а також контролю за їхї виконанням
16. Метод планування у якому за основу беруться нормативи, якi регламентують види надходжень i видаткiв
17. Складова частина бюджету
19. Науково обґрунтований процес виз­начення джерел формування i напрямкiв використання бюджетних фiнансових ресурсiв для забезпечення пропорцiйного й динамiчного соцiально-економiчного розвитку суспiльства – це …
21. В якiй частинi бюджету вiдображаються напрямки розподiлу грошових коштiв держави
22. Ким затверджується бюджет як основний фiнансовий план в Українi
23. Учасник бюджетного процесу, що вiдповiдає за складання проекту закону про Державний бюджет України, визначає основнi органiзацiйно-методичнi засади бюджетного планування
25. Операцiї з надання коштiв з бюджету на умовах повернення, платностi та строковостi, внаслiдок чого виникають зобов’язання перед бюджетом, та операцiї з повернення таких коштiв до бюджету – це …

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы