Кросcворд по предмету Адмiнiстративне право (укр.) на тему "Державне управлiння (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 33 слов, смогли построить на 24 слов
Кросcворд по предмету Адмiнiстративне право (укр.) на тему Кросcворд по предмету Адмiнiстративне право (укр.) на тему
 
По горизонтали
1. Центральний ор-ган виконавчої влади, який служить суспiльству шляхом забезпечення охорони прав i свобод людини, протидiї злочинностi, пiдтримання публiчної безпеки i порядку
2. Посадова особа, яка перебуває на державнiй службi в органах прокуратури i має повноваження по здiйсненню покладених на прокуратуру функцiй вiдповiдно до встановленої компетенцiї
5. Спосiб оскарження судових рiшень, якi всту-
6. Пiдзаконна дiяльнiсть щодо самостiйного колективного вирiшення професiйними суддями через виборнi органи або безпосередньо їх колективами питань внутрiшньої дiяльностi судiв i суддiвського корпусу, що здiйснюється у встановлених законом межах
7. Iнстуцiональний принцип судової влади, який означає вiдкритiсть, прозорiсть, iнформацiйну доступнiсть судової влади, її органiзацiї i функцiонування
9. Недержавний самоврядний iнститут, що забезпечує здiйснення захисту, представництва та надання iнших видiв правової допомоги на професiйнiй основi
11. Рiзновид юридичної вiдповiдальностi, що полягає в накладеннi на суддю, який порушив норми законодавства та суддiвської етики, стягнень матерiально-правового, органiзацiйного чи особистiсного характеру
13. Iнстуцiональний принцип судової влади,за яким судова влада здiйснюється неупереджено,лише на основi закону,виключаючи будь-яку особисту заiнтересованiсть її носiїв у результатах вирiшення справи
14. Принцип органiзацiї судового процесу,за яким сторони та iншi особи, якi беруть участь у справi, мають рiвнi права щодо подання доказiв, їх дослiдження та доведення перед судом їх переконливостi
15. Елемент правового статусу носiя судової влади й гарантiя належного виконання покладених на нього функцiй
18. Уповноважена державою фiзична особа, яка здiйснює нотарiальну дiяльнiсть у державнiй нотарiальнiй конторi, державному нотарiальному архiвi або незалежну професiйну нотарiальну дiяльнiсть
19. Принципи, що визначають змiст норм та регулюють органiзацiю судової системи, структуру її органiв, статус суддiв
20. Функцiя реалiзацiї судової влади, яка здiйснюється судом шляхом розгляду та вирiшення у судовому засiданнi цивiльних, кримiнальних, адмiнiстративних та господарських справ та застосування норм права до спiрних правовiдносин
21. Спосiб оскарження судового вироку чи рiшення, якi не набрали чинностi вiдповiдно до процесуального законодавства, до апеляцiйного суду з метою перевiрки їх законностi та обґрунтованостi
22. Судовий орган в цiлому або його структурний пiдроздiл, що виконує певну процесуальну функцiю при здiйсненнi правосуддя

По вертикали
1. Громадяни України, якi у випадках, передбачених процесуальним законодавством, залучаються для роз-гляду по першiй iнстанцiї судових справ спiльно з професiйними суддями
3. Особа, яка виявила бажання зайняти посаду суддi, вiдповiдає встановленим законодавством вимогам, пройшла спецiальну пiдготовку i склала квалiфiкацiйний iспит та щодо якої внесене подання вiдповiдному органу про призначення чи обрання на посаду суддi
4. Обсяг процесуальних повноважень суду по вирiшенню судової справи
5. Сладость
8. Орган суду, який здiйснює органiзацiйно-методичне та iнформацiйне забезпечення його дiяльностi
10. Принципи судової влади, якi визначають змiст норм, що регулюють вiдносини, котрi виникають при судовому розглядi цивiльних, кримiнальних, госпо-дарських, адмiнiстративних та iнших справ i є характерними для будь-якої процедури розгляду судової справи i для всiх видiв судочинства
12. Основнi напрями дiяльностi судової влади,якi визначають iї роль i призначення у суспiльствi
16. Визначення судом змiсту норми права в установленому законом порядку
17. Повноваження вiдповiдних органiв по розгляду юридичних справ з винесенням по них юридично обов’язкових рiшень

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Управлiння персоналом (укр.)
2.
Стратегiчне управлiння (укр.)
3.
Корпоративне управлiння (укр.)
4.
Стандартизацiя, сертифiкацiя та управлiння якiстю у цивiльнiй безпецi (укр.)
5.
Хiрургiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По административному праву - Державне управлiння (укр.)
2.
По предмету Цiноутворення (укр.) - Державне регулювання цiн (укр.)
3.
По экономике - Державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (укр.)
4.
По экономике - Державне програмно-цiльове планування (укр.)
5.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Державне регулювання корпоративного сектора (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы