Кросcворд по предмету Педагогiка (укр.) по темам "Виховання (укр.)", "Педагогiчний процес (укр.)", "Поняття про методи,прийоми та засоби навчання (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 18 слов
Кросcворд по предмету Педагогiка (укр.) по темам Кросcворд по предмету Педагогiка (укр.) по темам
 
По горизонтали
4. Будь-яка кiлькiсна або якiсна мiра на основi визначених критерiїв, якi використовуються для опису результатiв оцiнювання в окремiй навчальнiй дисциплiнi (модулi) або цiлiй освiтнiй / навчальнiй програмi
7. На основi студiювання Вєдiв та iнших святих книг в стародавнiй Iндiї розвинулася
8. Властива людинi функцiя головного мозку, яка полягає у вiдображеннi об'єктивних властивостей предметiв i явищ навколишнього свiту.
10. Органiзований, цiлеспрямований i керований процес взаємодiї учителiв i учнiв, що передбачає засвоєння знань, умiнь, навичок, формування свiтогляду
12. Педагогiчна … – це створена адекватно до потреб i можливостей особистостi i суспiльства теоретично обґрунтована навчально-виховна система соцiалiзацiї, особистiсного i професiйного розвитку i саморозвитку людини в освiтнiй установi, яка, внаслiдок упорядкованих професiйних дiй педагога при оптимальностi ресурсiв i зусиль всiх учасникiв освiтнього процесу, гарантовано забезпечує ефективну реалiзацiю свiдомо визначеної освiтньої мети та можливiсть оптимального вiдтворення процесу на р
14. Процес, за яким уповноважений орган пiдтверджує досягнення встановлених стандартiв якостi та зазвичай надає вiдповiднi права суб’єкту дiяльностi
16. З гаванської - означає не робити чогось недозволеного, щоб не нашкодити самому собi
18. Педагогiчний вплив на свiдомiсть вихованця з метою спонукати його до позитивної дiяльностi або гальмувати його дiї та вчинки, що мають негативний характер

По вертикали
1. Метод навчання, який передбачає використання попереднього досвiду з певної галузi знань i на основi цього залучення їх за допомогою дiалогу до усвiдомлення нових явищ, понять або вiдтворення уже наявних.
2. Схоластика с грецької
3. Спецiалiст, що проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвiтнiх школах рiзних типiв.
5. Форма органiзацiї навчальної дiяльностi учнiв передбачає подiл їх на групи для розв'язання однакових чи рiзних завдань.
6. Це метод психологiчного впливу на свiдомiсть особистостi або групи людей, заснований на некритичному (i часто неусвiдомленому) сприйняттi iнформацiї
9. С кiлькох рокiв починалося навчання в Стародавньому Китаї
11. Це пiдпорядкування судження або дiї iндивiда груповому тиску, що виникає з конфлiкту мiж його власною думкою i думкою групи
13. Принцип виховання, в якому виражається єднiсть загальнолюдського i нацiонального.
15. Завжди треба дивитись на минуле, нове небезпечне i шкiдливе
17. Органiзацiйна форма навчання в межах класно-урочної системи, що характеризується вiдносною завершенiстю обмеженого в часi педагогiчного процесу, який проводить учитель за певним розкладом iз групою учнiв постiйного складу, однакового вiку i рiвня пiдготовки.

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фiзичне виховання (укр.)
2.
Трудове навчання (укр.)
3.
Адмiнiстративний процес (укр.)
4.
Господарський процес (укр.)
5.
Цивiльний процес (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Педагогiка (укр.) - Поняття про методи,прийоми та засоби навчання (укр.)
2.
По предмету Педагогiка (укр.) - Педагогiчний процес (укр.)
3.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи виховання (укр.)
4.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи i форми виховання (укр.)
5.
По предмету Психодiагностика (укр.) - Процес психодiагностики (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы