Готовый кроссворд по предмету Трудове право (укр.) - на тему «Общий (укр.)»

 
По горизонтали
5. Публiчне визнання заслуг працiвника та надання йому переваг у звязку з досягнутими успiхами у роботi
9. Час, коли працiвник обовязково повинен бути на робочому мiсцi i виконувати безпосередньо свої виробничi функцiї
11. Перебування працiвника на пiдприємствi пiсля закiнчення робочого дня у вихiднi та святковi днi для вирiшення невiдкладних органiзацiйних питань, що не входять до кола його службових обовязкiв
12. Основний суб’єкт трудового права, який володiє трудовою правоздатнiстю i трудовою дiєздатнiстю
16. Термiн, який встановлюється працiвнику з метою перевiрки вiдповiдностi його роботi, яка йому доручається
23. Робочий день, який характеризується особливим режимом робочого часу для керiвникiв, спецiалiстiв, державних службовцiв праця яких за характером виконуваної роботи не завжди може бути обмеженою нормальною тривалiстю робочого дня, не пiддається точному облiку
25. Виконання працiвником крiм своєї основної роботи, iншої регулярної оплачуваної роботи на умовах тд у вiльний вiд основної роботи час на тому ж або на iншому пiдприємствi – це
По вертикали
1. Партнерство, пiд яким розумiють систему вiдносин мiж обєднаннями пiдприємцiв, обєднаннями працiвникiв та органами виконавчої влади, що складаються у процесi спiвробiтництва, пошуку компромiсiв i пiдготовки ними узгоджених рiшень з питань соцiально-трудових вiдносин.(
2. Це наука, яка вивчає поведiнку людини з точки зору вiдношення мiж цiлями та обмеженими засобами
3. Виплата всiх сум, що належать працiвнику вiд пiдприємства, установи, органiзацiї при звiльненнi, що провадиться в день звiльнення
4. Щорiчна …  - це вид часу вiдпочинку, який є сумою основної та додаткової вiдпусток, на яку працiвник має право i яка може надаватися (за бажанням працiвника) у виглядi безперервного промiжку часу або частинами
6. Тривалiсть робочого часу, що не перевищує 40 годин на тиждень
7. На пiдставi якого висновку жiнкам надається оплачувана вiдпустка у звязку з вагiтнiстю та пологами тривалiстю
8. Один iз видiв юридичної вiдповiдальностi, що виражається в зобовязаннi працiвникiв покрити цiлком або частково матерiальний збиток, завданий з їхньої провини
10. Вiдпустка, яка надається у звязку з вагiтнiстю i пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, додаткова вiдпустка працiвникам, що мають дiтей
13. Строк, на який укладається трудовий договiр
14. Робота понад встановлену законом тривалiсть робочого дня. Роботодавцям дозволено застосовувати понадурочнi роботи, лише у виняткових випадках, зазначених законодавством (кзпп ст. 62)вважається
15. Вiдповiдальнiсть працiвникiв є одним iз видiв юридичної вiдповiдальностi, що встановлена законодавством за протиправну поведiнку працiвника. Вона є обовязком працiвника понести покарання, передбачене нормами законодавства про працю, за протиправне невиконання чи неналежне виконання своїх трудових обовязкiв
17. Комплекс заходiв: органiзацiй­них, правових, економiчних, — спрямованих на забез­печення трудової зайнятостi громадян
18. Припинення трудових вiдносин мiж працiвником i роботодавцем
19. Час протягом якого працiвники звiльняються вiд виконання трудових обовязкiв i можуть його використовувати на свiй розсуд
20. Добровiльна неприбуткова громадська органiзацiя, галузева спiлка, що обєднує громадян, повязаних спiльними iнтересами за родом їх професiйної трудової дiяльностi
21. Це дiяльнiсть громадян, повязана iз задоволенням особистих та суспiльних потреб i така, що, як правило, приносить їм дохiд у грошовiй або iншiй формi. Це визначення вказує на фактичну реалiзацiю права на працю без будь-якого примусу, оскiльки незайнятiсть не може бути пiдставою для правової вiдповiдальностi
22. Поїздка працiвника за розпорядженням керiвника пiдприємства на певний строк до iншого населеного пункту для виконання службового доручення поза мiсцем його постiйної роботи
24. Юридична особа пiдприємство, установа, органiзацiя чи їх об’єднання незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi, чи фiзична особа, якi вiдповiдно до чинного законодавства використовують найману працю

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы