Готовый кроссворд по предмету Теорiя органiзацiї (укр.) - на тему «Методологiчнi засади теорiї органiзацiй (укр.)»

 
По горизонтали
4. Утворюється компетентним органом мiсцевого самоврядування
9. Кожна система прагне зберегти себе (вижити) i використовує для цього весь свiй потенцiал
11. Реалiзує технологiю виготовлення певної продукцiї або надання послуг
13. Розробка планiв дiй, якi певною мiрою вiдображають уподобання и настанови людини
18. Класична теорiя органiзацiї сформувалася як загальний теоретичний пiдхiд до визначення органiзацiйних параметрiв
19. Органiзацiя, що функцiонує без чiтко визначених цiлей, правил та структури
23. Властивостi, на основi яких одну органiзацiю можна вiдрiзнити вiд iнших органiзацiй
По вертикали
1. Спосiб закономiрного звязку елементiв складного цiлого
2. На цiй стадiї бiльшiсть органiзацiй, що утворюються, переживають крах через недосвiдченiсть та некомпетентнiсть своїх менеджерiв
3. Органiзацiя, що має чiтко визначенi цiлi, правила поведiнки, структуру й звязки
4. Органiзацiя яка орiєнтується на прибуток
5. Вплив компонентiв один на одного
6. Це складова частина чого-небудь
7. Це акт управлiння посадової особи, державного органу, органiзацiї, що виданий у межах їхньої компетенцiї
8. Передання або делегування вiдповiдальностi за низку ключових рiшень на нижчi рiвнi управлiння
9. Вивчає механiзми взаємодiї елементiв системи в процесi її самоорганiзацiї i саморозвитку
10. Модель, що орiєнтована на розвиток виробничої демократiї та розширення участi працiвникiв в ухваленнi рiшень
12. Внутрiшня єднiсть, повязанiсть усiх частин чого-небудь, єдине цiле
14. Ця органiзацiя становить союз iндивiдуальних учасникiв, обєднаних суспiльно значущою метою
15. Обєднання, до яких люди можуть вiльно приєднуватися i вiльно їх залишати
16. Вивчає проблеми формування i передачi дiй, що управляють, для досягнення певного рiвня її органiзацiї
17. Побудованi на основi особистих симпатiй, взаємної прихильностi, загальних iнтересiв
20. Одна з основних моделей теорiї органiзацiї, що запропонована м.вебером
21. Це певний порядок поведiнки людей вiдповiдно до норм права i моралi, що склались у суспiльствi чи органiзацiї
22. У цей перiод в органiзацiю приходить нова команда менеджерiв, специфiчнi погляди яких дають змогу розробити програми внутрiшньої перебудови, змiнити структуру управлiння

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы