Готовый кроссворд по предмету Теорiя органiзацiї (укр.) - на тему "Методологiчнi засади теорiї органiзацiй (укр.)"

 
По горизонтали
1. Це певний порядок поведiнки людей вiдповiдно до норм права i моралi, що склались у суспiльствi чи органiзацiї
3. Органiзацiя, що функцiонує без чiтко визначених цiлей, правил та структури
4. У цей перiод в органiзацiю приходить нова команда менеджерiв, специфiчнi погляди яких дають змогу розробити програми внутрiшньої перебудови, змiнити структуру управлiння
5. Органiзацiя яка орiєнтується на прибуток
7. Вивчає проблеми формування i передачi дiй, що управляють, для досягнення певного рiвня її органiзацiї
8. Побудованi на основi особистих симпатiй, взаємної прихильностi, загальних iнтересiв
9. Модель, що орiєнтована на розвиток виробничої демократiї та розширення участi працiвникiв в ухваленнi рiшень
12. Розробка планiв дiй, якi певною мiрою вiдображають уподобання и настанови людини
13. На цiй стадiї бiльшiсть органiзацiй, що утворюються, переживають крах через недосвiдченiсть та некомпетентнiсть своїх менеджерiв
14. Передання або делегування вiдповiдальностi за низку ключових рiшень на нижчi рiвнi управлiння
15. Це складова частина чого-небудь
16. Властивостi, на основi яких одну органiзацiю можна вiдрiзнити вiд iнших органiзацiй
17. Будь-яка вихiдна концептуальна схема, модель постановки проблем i їх розвязку
18. Тип органiзацiї, що будується за принципом розподiлу керiвництва мiж працiвниками згiдно з їхньою спецiалiзацiєю за певними функцiями
20. Вiдображає мiсiю, цiлi та цiнностi органiзацiї
21. Рiзновид соцiальних систем, об’єднання людей, що спiльно реалiзовують певну за­гальну мету та дiють на основi певних принципiв i правил
24. Ця органiзацiя становить союз iндивiдуальних учасникiв, обєднаних суспiльно значущою метою
25. Обєднання, до яких люди можуть вiльно приєднуватися i вiльно їх залишати
По вертикали
2. Вивчає механiзми взаємодiї елементiв системи в процесi її самоорганiзацiї i саморозвитку
6. Одна з основних моделей теорiї органiзацiї, що запропонована м.вебером
10. Кожна система прагне зберегти себе (вижити) i використовує для цього весь свiй потенцiал
11. Спосiб закономiрного звязку елементiв складного цiлого
19. В центрi уваги цiєї теорiї органiзацiй знаходиться людина в органiзацiї
22. Утворюється компетентним органом мiсцевого самоврядування
23. Основна продуктивна сила

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы