Готовый кроссворд по статистике - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
2. Поняття в статистицi, що вiдображує кiлькiснi характеристики або спiввiдношення ознак суспiльних явищ i процесiв у їх кiлькiснiй визначеностi щодо конкретних умов мiсця i часу
4. Одна iз видiв величин
6. Метод наукового дослiдження, що полягає в обчисленнi загальних iндексiв
9. Реєстрацiя фактiв самими респондентами: вони самостiйно записують вiдповiдi в статистичнi формуляри
16. Усне опитування
19. Сукупнiсть, з якої провадять вибiр одиниць
21. Ознаки, якi характеризують результат процесiв
24. Вiдносна величина, яка характеризує спiввiдношення окремих частин цiлого мiж собою
По вертикали
1. Вид спостереження, коли вивченню пiдлягає лише вiдiбрана спецiальним методом частина сукупностi
3. Вiдносна величина, яка характеризує напрям та iнтенсивнiсть змiни одноiменних соцiально-економiчних явищ у часi
5. Це основний напрям розвитку того явища, яке ми дослiджуємо
7. Вид опитування
8. Повторюванiсть, послiдовнiсть та порядок у масових явищах, що проявляються у зв’язку мiж явищами, динамiцi розвитку явищ та структурних зрушеннях, розподiлi елементiв
10. Помилки, якi властивi тiльки вибiрковому спостереженню i виникають в результатi некоректного формування вибiркової сукупностi
11. Множина одиниць об’єктiв, явищ, об’єднаних будь-якими загальними властивостями та не обмеженi в часi й пiддаються статистичному вивченню
12. Вiдносна величина, яка обчислюється як спiввiдношення обсягiв рiзнойменних явищ, мiж якими є певний звязок, але вони не є частинами цiлого
13. Ознаки, що можуть набувати будь-яких значень у певних чисел
14. Схема вiдбору, коли кожна вiдiбрана одиниця не повертається у сукупнiсть
15. Процес розвитку явища в часi
17. Систематизований розподiл явищ i процесiв (обєктiв) на
18. Комплекс послiдовних операцiй по узагальненню конкретних поодиноких факторiв
20. Один iз видiв групувань
22. Суспiльна наука, яка вивчає кiлькiсну сторону чiтко визначених масових явищ соцiально-економiчних явищ i процесiв у нерозривному зв’язку з їх якiсною стороною в певних умовах мiсця i часу
23. Спецiально органiзоване статистичне спостереження за станом явищ, обєктiв i процесiв сукупностi, якi характеризуються суспiльно-полiтичними, суспiльно-економiчними iндикаторами
25. Кiнцевий наслiдок послiдовностi дiй
Кроссворды по статистике
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы