Готовый кроссворд по статистике - на тему "Абсолютнi i вiдноснi величини (укр.)"

 
По горизонтали
3. Група статистичних одиниць, вiдiбрана з бiльшої групи, генеральнiй сукупностi. Вивчаючи вибiрку, ми сподiваємося зробити розумнi висновки про генеральну сукупнiсть
5. Окремi елементи статистичної сукупностi
7. Истематизований розподiл явищ та обєктiв за певними групами, класами, розрядами на пiд-ставi їхнього збiгу або рiзницi
11. Вибiрка, за якої добiр одиниць здiй-снюється механiчно через певний iнтервал
13. Статистицi це значення ознаки у тiєї одиницi су-купностi, яка знаходиться в серединi упорядкованого ряду, тобто це варiанта, яка знаходиться в серединi упорядкованого варiацiйного ряду i подiляє його на двi рiвнi частини
15. Помилки якi є наслiдком свiдомого перекручення дiйсностi
17. Фукцiя iндексiв
18. Спостереження, за якого змiни, якi вiдбуваються з явищем чи процесом, що вивчається, фiксуються вiдразу, як тiльки вони вiдбулися
По вертикали
1. Спецiально органiзоване спостереження, яке, як пра-вило, повторюється через рiвнi iнтервали часу з метою отримання даних про чисельнiсть, склад та стан обєкта статистичного спо-стереження щодо ряду ознак на певну дату
2. Вид кали ознаки
4. Процес мимовiльного пiдвищення загального рiвня цiн та знецiнення грошей, викликаного розбалансованiстю мiж грошовою масою та товарним покриттям
6. Обстеження, пiд час якого реє-струється деяка частина одиниць сукупностi, вiдiбрана у випад-ковому порядку
8. Наука, що вивчає методи кiлькiсного охоплення i дослiдження масових, зокрема суспiльних, явищ i процесiв. А також власне кiлькiсний облiк масових явищ
9. Один iз видiв спостереження
10. Спостереження, що проводиться че­рез певнi, як правило, рiвнi, промiжки часу
12. Ступiнь вiдповiдностi величини будь-якого показника (ознаки), встановленої за допомогою спостереження, дiйснiй величинi. Вона вимiрюється рiзницею або спiввiдношенням цих величин
14. Це значення ознаки, що варiює i лежить у певних межах. Кожний iнтервал має свою величину, верхню i нижню межу чи хоч одну з них
16. Це середнiй квадрат вiдхилень iндивiдуальнихПохожие категории кроссвордов

1.
Информатика (укр.)
2.
Економетрика (укр.)
3.
Географiя (укр.)
4.
Дiловодство (укр.)
5.
Эстетика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Облiк i аудит (укр.) - Визначення (укр.)
3.
По предмету Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.) - Аутсорсинг (укр.)
4.
По экономике - Рефiнансування (укр.)


Кроссворды по статистике

- А -
- В -
- И -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Т -
- У -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы