Готовый кроссворд по основам предпринимательства - на тему «Общий (укр.)»

 
По горизонтали
2. Комплексна програма дiй, якими керується пiдприємство у ходi своєї дiяльностi
7. Спецiалiзована фiнансова установа, сферою дiяльностi якої є обiг ссудних капiталiв i надання цих послуг iншим особам
9. Захист майнових iнтересiв громадян та юридичних осiб у разi настання певних подiй, визначених договором
10. Ризик, що полягає у знаженнi споживчого попиту
11. Основна органiзацiйна ланка народного господарства україни
16. Функцiя пiдприємницької дiяльностi, що пов’язана з розробкою та реалiзацiєю нових iдей
17. Один iз шляхiв розв’язання екологiчних проблем
По вертикали
1. Сукупнiсть засобiв та прийомiв з метою досягнення мети
3. Вкладення з метою одержання прибутку чи соцiального ефекту
4. Одна з основних сфер пiдприємницької дiяльностi
5. Посередник, який продає товар зi складу на пiдставi договору-доручення
6. Система, сутнiсть якої полягає у тому, що пiдприємство може використовувати послуги великих фiрм
8. Громадський рух захисту прав споживачiв
11. Дiяльнiсть, що пов’язана з вкладанням коштiв з метою одержання прибутку на пiдставi поєднання особистої вигоди з суспiльною користю
12. Етап професiйного зростання у бiзнесi, моральнi потреби якого полягають у самоствердженнi та початку досягнення незалежностi
13. Вид пiдприємства, що заснований на власностi вiдповiдної територiальної громади
14. Товариство, учасники якого дiляться на двi категорiї: тих, що керують i несуть необмежену вiдповiдальнiсть та тих, що лише вкладають та вiдповiдають тiльки за свої вклади
15. Один iз шляхiв припинення дiяльностi пiдприємства
17. Об’єднання пiдприємств на основi статуту та повної фiнансової залежностi вiд одного або групи пiдприємств

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы