Готовый кроссворд по предмету Кримiнальне право (укр.) - на тему "Адвокатура (укр.)"

 
По горизонтали
3. Матерiальний носiй запису з зафiксованою на ньому iнформа­цiєю про факти, подiї, явища об'єктивної дiйсностi та розумової дiя­льностi людини
4. Подiл правових норм на види за певними критерiями
6. Звернення заiнтересованої або iншої уповноваженої на те особи до суду з проханням про розгляд спору i захист суб'єктивних майнових i особистих немайнових прав та охоронюваних законом iнтересiв
8. Електронна база даних, яка мiститьвiдомостi про чисельнiсть i персональний склад адвокатiв
По вертикали
1. Фiзична особа, яка допомагае адвокатовi та здiйснює дiяльнiсть на пiдставi та в порядку, що передбаченi Законом України «Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть»
2. Звернення громадян в уснiй чи письмовiй формi до державного органу або службової особи з приводу порушення їх прав або iнтересiв, що охороняються законом
5. Юрист, що надає професiйну правову допомогу громадянам та юридичним особам шляхом реалiзацiї права в їх iнтересах
7. Фахiвець у галузi юриспруденцiї, який має професiйнi, тобто фундаментальнi, правовi знання, i використовує їх для потреб того чи iншого виду юридичної дiяльностi.

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы