Готовый кроссворд по предмету Кримiнальне право (укр.) - на тему «Адвокатура, прокуратура, нотарiат (укр.)»

 
По горизонтали
2. Цей принцип полягає в тому, що прокуратура України становить єдину систему органiв, якi обумовленi єдиними завданнями, принципами її органiзацiї та дiяльностi, функцiями, повноваженнями по виявленню правопорушень i засобами реагування на них.
4. Завдання якi реалiзуються при виконаннi окремих функцiй прокуратури?
9. Яку юридичну силу мають документи, оформленi державними i приватними нотарiусами
11. Офiцiйний документ, що пiдтверджують процес обговорення i прийняття рiшень Верховною Радою України
15. … полягає у перевiрцi готовностi особи самостiйно здiйснювати адвокатську дiяльнiсть
20. Контроль за органiзацiєю нотарiату України, перевiрки органiзацiї нотарiальної дiяльностi приватних нотарiусiв та виконання ними правил нотарiального дiловодства здiйснюються … України
22. Викладена в письмовiй або уснiй формi пропозицiя, заява (клопотання) чи скарга громадянина
24. Головний законний представник обвинувачення в країнах цивiльного права з системою слiдства або в країнах загального права, що прийняли змагальну систему.
По вертикали
1. Якi звернення в органах прокуратури не перевiряються
3. Обовязок зберiгати адвокатську таємницi належить адвокату, помiчнику адвоката i … адвоката
5. Правовий документ, зроблений у встановленiй законом формi розпорядження дiєздатного громадянина на випадок смертi про належне йому майно
6. Хто звiльняє Генерального прокурора
7. Яка прокуратура займає вищий рiвень прокуратур України.
8. Матерiальний носiй запису з зафiксованою на ньому iнформа­цiєю про факти, подiї, явища обєктивної дiйсностi та розумової дiя­льностi людини
10. Один з принципiв адвокатського самоврядування
12. Дисциплiнарна палата утворюється у складi не бiльше … членiв
13. Один з принципiв прокуратури - принцип
14. Генеральний прокурор протягом строку повноважень не може бути …
16. Що дає прокурор органам дiзнання i слiдства у звязку з порушенням i розслiдуванням кримiнальних справ
17. Скiлькi роздiлiв має чинний Закон України "Про прокуратуру"?
18. Вчинення адвокатом дисциплiнарного проступку
19. Прокурор виносить … про виробництво перевiрки застосування закону
20. З метою реалiзацiї своїх функцiй прокуратура здiйснює …
21. Вживане нинi поняття прокуратура походить вiд латинського слова procuro, що значить
23. Забороняється … в дiяльнiсть органiв прокуратури


Похожие категории кроссвордов:

1.
Адвокатура
2.
Материаловедение (укр.)
3.
Хiрургiя (укр.)
4.
Конфлiктологiя (укр.)
5.
Психолiнгвiстика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Кримiнальне право (укр.) - Адвокатура (укр.)
2.
По прокурорскому надзору - Прокуратура РФ
3.
По правоведению - Прокуратура
4.
По правоведению - Прокуратура и суды
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по Кримiнальне право (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы