Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему "Грошовий ринок (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 40 слов, смогли построить на 37 слов
Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
1. Купiвля векселiв, казначейских векселiв та облiгацiй по цiнi нижче за номiнальну
4. Цiнний папiр. один з головних джерел фiнансування дефiциту державного бюджету, для бiльшостi розвинених країн
6. Види грошей та грошових засобiв, якi вiдрiзняються один вiд одного своєю лiквiднiстю - грошовий...
10. Зобовязання, за якими покупець має повернути грошi i сплатити за неї процентний дохiд
12. Цiною товару, що продається i купується на ринку є … процент
13. Вид цiнних паперiв, що являє собою свiдоцтво про власнiсть на визначену часткустатутного (складеного) капiталу акцiонерного товариства i надає її власнику (акцiонеру) певнi права
15. Норма доходу, яку виплачують банки своїм клiєнтам за їхнiми депозитами-це … вiдсоток
16. Ринок цiнних паперiв, на якому здiйснюється емiсiя i первинне розмiщення цiнних паперiв
21. Кошти, що перебувають пiд безпосереднiм контролем центрального банку - грошова …
23. Взаємозвязок мiж грошовою базою та грошовою масою характеризує грошовий …
28. Форма одержання субєктами ринку у своє розпорядження певної суми грошей в обмiн на фiнансовi iнстументи, називається - … грошей
30. Картка,що видається органiзацiї, яка на основi такої картки може видати iндивiдуальнi картки вибраним особам (керiвникам або просто цiнним спiвробiтникам), їм вiдкриваються персональнi рахунки, «привязанi» до корпоративного карткового рахунку
32. Якщо валютнi операцiї дозволяються уповноваженими органами або здiйснюються за офiцiйно встановленим валютним курсом, то за режимом функцiонування- це … валютний ринок
33. Передача грошей у тимчасове користування, на iнструменти, що дають можливiсть зберегти право власностi на цi грошi, вiдновити право власностi на них, та одержати процентний дохiд, називається - … грошей
34. Особливим рiзновидом переказного векселя
36. Ринок, на якому грошi однiєї країни використовують для купiвлi грошей iншої країни

По вертикали
2. … вiдсоток є нормою доходу, яку Центральний банк стягує iз комерцiйних банкiв за позики, виданi пiд заставу комерцiйних векселiв
3. Безумовний письмовий наказ, адресований одною особою (векселедавцем) iншiй особi (платнику) i пiдписаний особою, яка видала вексель, про виплату на вимогу або на визначену дату суми грошей третьому учаснику (одержувачу), за його наказом або предявнику - це ... вексель
5. Господарська операцiя, яка передбачає придбання основних фондiв, нематерiальних активiв, корпоративних прав та цiнних паперiв в обмiн на кошти або майно
7. Український дослiдник, який розглядав грошовий ринок як самостiйний механiзм, на базi якого формуються i урiвноважуються попит на грошi та пропозицiя грошей
8. Ринок на якому здiйснюється перемiщення позичкового капiталу, який приводиться в рух за допомогою фондових цiнностей
9. Об’єкт грошового ринку
11. Ринок, на якому вiдбувається купiвля та продаж: цiнних паперiв (короткострокових зобовязань держави) центральним банком
14. Означає кiлькiсть грошей, за яку продавець згоден продати, а покупець готовий купити одиницю товару
16. Обєктом оперування на ринку виступають не самi грошi, а право на тимчасове їх використання на умовах зворотностi, строковостi та ... позик
17. Зобовязання, за якими продавцю грошей надають право участi в управлiннi грошима, якi вiн продав
18. Один iз факторiв виробництва, усе те, що використовується для виробництва, але безпосередньо не споживається в ньому
19. Короткостроковi борговi зобовязання фiнансових та нефiнансових корпорацiй, подiбнi до простих векселiв - … папери
20. Вiдсоток, який визначає первинну цiну, яку мають грошi на початковому етапi надходження на грошовий ринок
22. Частина ринку позикових капiталiв, де здiйснюються переважно короткостроковi (вiд одного дня до одно­го року) депозитно-позиковi операцiї, що обслуговують головним чином рух оборотного капiталу фiрм, короткострокових ресурсiв банкiв, установ, держави i приватних осiб
24. Головнi учасники ринку грошей , якi постiйно або змiнно можуть виступати в якостi продавцiв, покупцiв або посередникiв
25. Пiдхiд до вивченна попиту на грошi, застосований Кейнсом - теорiя переваг …
26. Операцiя щодо переказу коштiв з одного рахунка на iнший
27. Сукупнiсть усiх грошових ресурсiв країни, що постiйно пе­ремiщуються (розподiляються та перерозподiляються) пiд впли­вом попиту та пропозицiї з боку рiзних суб'єктiв економiки ... ринок.
29. Ринок цiнних паперiв – де вiдбувається купiвля-продаж (обiг) цiнних паперiв, випущених ранiше
31. Яку назву мають посередники в операцiях з продажу грошей, такi як брокери, дилери
35. Стандартизованi чеки, якi випускаються банками - членами мiжнародної органiзацiї єврочекiв i якi супроводжуються спецiальною гарантiйною карткою. Цей вид платiжних документiв виник наприкiнцi 60-х рокiв, коли ряд великих європейських банкiв надали своїм клiєнтам право виписувати чеки пiд час поїздок за кордон i отримувати за ними грошi у вiддiленнях зарубiжних банкiв-кореспондентiв з предявленням гарантiйної картки

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Похожие категории

1.
Ринок (укр.)
2.
Фiнансовий ринок (укр.)
3.
Бiопаливо (укр.)
4.
Етика (укр.)
5.
Фiлософiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнансовий ринок (укр.) - Грошовий ринок (укр.)
2.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Грошовий потiк (укр.)
3.
По предмету Економiка (укр.) - Ринок (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовий ринок (укр.)
5.
По предмету Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП) - Iпотечний ринок (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы