Кросcворд по предмету Судовi та провоохороннi органи (укр.) на тему "Загальнi поняття (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 15 слов, смогли построить на 14 слов
Кросcворд по предмету Судовi та провоохороннi органи (укр.) на тему Кросcворд по предмету Судовi та провоохороннi органи (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. функцiя реалiзацiї судової влади, яка здiйснюється судом шляхом розгляду та вирiшення у судовому засiданнi цивiльних, кримiнальних, адмiнiстративних та господарських справ та застосування норм права до спiрних правовiдносин.
7. обсяг процесуальних повноважень суду по вирiшенню судової справи.
10. спосiб оскарження судового вироку чи рiшення, якi не набрали чинностi вiдповiдно до процесуального законодавства, до апеляцiйного суду з метою перевiрки їх законностi та обґрунтованостi.
11. сила, яка за допомогою авторитету, заохочення та примусу має здатнiсть зi своєї волi впливати на iнших
12. громадяни України, якi у випадках, передбачених процесуальним законодавством, залучаються для роз-гляду по першiй iнстанцiї судових справ у складi колегiї присяжних.
14. система органiв i посадових осiб, на якi покладено обов’язок посвiдчувати безспiрнi права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти iншi нотарiальнi дiї, передбаченi законом, з метою надання їм юридичної достовiрностi.

По вертикали
1. передача функцiй, повноважень на певний час
2. повноваження вiдповiдних органiв по розгляду юридичних справ з винесенням по них юридично обов’язкових рiшень.
4. здатнiсть об'єктивно вiдображати дiйснiсть
5. колегiальний, незалежний конституцiйний орган державної влади та суддiвського врядування, який дiє в Українi на постiйнiй основi для забезпечення незалежностi судової влади, її функцiонування на засадах вiдповiдальностi, пiдзвiтностi перед суспiльством, формування доброчесного та високопрофесiйного корпусу суддiв, додержання норм Конституцiї i законiв України, а також професiйної етики в дiяльностi суддiв i прокурорiв.
6. перевiрка та оцiнка дiлової квалiфiкацiї працiвникiв органiв прокуратури на предмет їх вiдповiдностi занятiй посадi.
8. державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права i свободи громадян, власнiсть, природне середовище, iнтереси суспiльства i держави вiд протиправних посягань.
9. передбачене кримiнальним законом суспiльно-небезпечне винне каране дiяння (дiя чи бездiяльнiсть), вчинене суб'єктом злочину
13. посадова особа державного органу судової влади, яка надiлена повноваженнями здiйснювати правосуддя i виконувати свої обов'язки на професiйнiй основi.

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Страхування (укр.)
2.
Этика (укр.)
3.
Географiя (укр.)
4.
Архiтектура (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Психологiя i педагогiка (укр.) - Загальнi поняття (укр.)
2.
По предмету Господарське законодавство (укр.) - Загальнi поняття (укр.)
3.
По психологии - Загальнi поняття психологiї вищої школи (укр.)
4.
По предмету Судочинство в господарських судах (укр.) - Загальнi положення (укр.)
5.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Загальнi органiзацiйнi засади корпоративного управлiння (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы