Готовый кроссворд по предмету Органiзацiя виробництва (укр.) - на тему "Методологiчнi засади теорiї органiзацiї (укр.)"

 
По горизонтали
6. Властивiсть виробу пристосовуватися до застережень та виявлення причин виникнення вiдмов, пошкоджень та вiдновлення i пiдтримання в робочому станi шляхом проведення технiчного обслуговування та ремонту
9. Здатнiсть органiзацiї, системи або процесу створювати продукцiю, яка вiдповiдатиме вимогам до цiєї продукцiї
По вертикали
1. Показники, що характеризують загальний рiвень якостi продукцiї: обсяг i частку прогресивних видiв виробiв у загальному випуску, економiчний ефект i додатковi витрати, що пов’язанi з полiпшенням якостi
2. Процес сполучення предметiв, знарядь працi та живої працi в просторi й часi, що функцiонують i перетворюють вхiднi компоненти для задоволення потреб виробництва
3. Комплексна багатоаспектна характеристика товару, що визначає його переваги на ринку порiвняно з аналогiчними товарами — конкурентами як за ступенем вiдповiдностi конкретнiй потребi, так i за витратами на їх задоволення
4. Здатнiсть виробу зберiгати працездатний стан до руйнацiї або iншого граничного стану за визначених режимiв i умов експлуатацiї
5. Вiдмiтна властивiсть товару
6. Метод визначення показникiв якостi продукцiї з використанням правил математичної статистики, тому його також називають статистичним
7. Показники, якi вiдбивають взаємодiю людини з виробом, дають змогу визначати зручнiсть i безпеку експлуатацiї виробiв. вони враховують комплекс властивостей людини, що виявляються при користуваннi виробом
8. Принцип стандартизацiї, що полягає у створеннi рацiонального рiзноманiття, що забезпечує мiнiмум рацiональних рiзновидiв стандартних елементiв, з яких складається об’єкт, що стандартизується

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы