Готовый кроссворд по предмету Органiзацiя виробництва (укр.) - на тему "Органiзацiйно-виробниче забезпечення якостi... (укр.)"

 
По горизонтали
1. Сукупнiсть рiзновидiв продукцiї кожного найменування, що рiзняця вiдповiдними технiко-економiчними показниками
5. Властивiсть виробу зберiгати значення показникiв безвiдмовностi, довговiчностi i ремонтоздатностi протягом та пiсля зберiгання або транспортування
9. Процес при якому сукупнiсть операцiй iз добування, перероблення сировини й матерiалiв у напiвфабрикати та виготовлення готової продукцiї
12. Метод визначення показникiв якостi продукцiї, що базується на застосуваннi технiчних засобiв i дає можливiсть найоб’єктивнiше оцiнити якiсть продукцiї
21. Метод визначення показникiв якостi продукцiї, що дає змогу визначити якiсть продукцiї за допомогою органiв чуттiв за бальною системою
23. Показники, що характеризують загальний рiвень якостi продукцiї: обсяг i частку прогресивних видiв виробiв у загальному випуску, сортнiсть (марочнiсть), економiчний ефект i додатковi витрати, що пов’язанi з полiпшенням якостi
24. Принцип стандартизацiї, що полягає у створеннi рацiонального рiзноманiття, що забезпечує мiнiмум рацiональних рiзновидiв стандартних елементiв, з яких складається об’єкт, що стандартизується
По вертикали
2. Принцип стандартизацiї, що визначає стандарт як елемент системи i зумовлює створення систем стандартiв, пов’язаних мiж собою внутрiшньою сутнiстю конкретних об’єктiв стандартизацiї
3. Сукупнiсть людей та засобiв виробництва з розподiлом вiдповiдальностi, повноважень i взаємовiдносин
4. Безпосереднє виготовлення продукцiї чи надання послуг
6. Метод визначення показникiв якостi продукцiї, який полягає в проведеннi збору та аналiзу вiдгукiв фактичних чи можливих споживачiв продукцiї
7. Метод визначення показникiв якостi продукцiї який здiйснюється на основi спостереження та пiдрахунку кiлькостi певних подiй, явищ, предметiв або витрат за одиницю часу
8. Виробу зберiгати працездатний стан до руйнацiї або iншого граничного стану за визначених режимiв i умов експлуатацiї
10. Показники, якi вiдбивають взаємодiю людини з виробом, дають змогу визначати зручнiсть i безпеку експлуатацiї виробiв. вони характеризують систему «людина — вирiб — середовище використання» i враховують комплекс гiгiєнiчних, антропометричних, фiзiологiчних i психологiчних властивостей людини, що виявляються при користуваннi виробом
11. Принцип стандартизацiї, передбачає складання чи замiну однакових деталей, якi виготовленi в рiзний час i в рiзних зонах простору
13. Комплексна багатоаспектна характеристика товару, що визначає його переваги на ринку порiвняно з аналогiчними товарами — конкурентами як за ступенем вiдповiдностi конкретнiй потребi, так i за витратами на їх задоволення
14. Властивiсть виробу пристосовуватися до застережень та виявлення причин виникнення вiдмов, пошкоджень та вiдновлення i пiдтримання в робочому станi шляхом проведення технiчного обслуговування та ремонту
15. Процес сполучення предметiв, знарядь працi та живої працi в просторi й часi, що функцiонують i перетворюють вхiднi компоненти для задоволення потреб виробництва
16. Вiдмiтна властивiсть товару
17. Здатнiсть органiзацiї, системи або процесу створювати продукцiю, яка вiдповiдатиме вимогам до цiєї продукцiї
18. Дiяльнiсть, що полягає у виробленнi набору рiшень для завдань, що повторюються, у сферi науки, технiки й економiки, i яка спрямована на досягнення оптимального ступеня упорядкованостi в певнiй галузi
19. Принцип стандартизацiї, що визначає коло об’єктiв, до яких застосованi речi, процеси, вiдносини, що мають одну спiльну властивiсть — повторюванiсть або в часi, або в просторi
20. Метод визначення показникiв якостi продукцiї, що провадиться на основi використання аналiтичних та (або) статистичних залежностей показникiв якостi продукцiї, при цьому значення якостi продукцiї визначають з використанням правил математичної статистики, тому його також називають статистичним
22. Процедура, шляхом якої третя сторона дає гарантiю, що продукцiя, процес або послуга вiдповiдають вимогам, якi встановленi стандартами або iншою нормативною документацiєю
24. Метод визначення показникiв якостi продукцiї який здiйснюється за допомогою технiчних засобiв вимiрюванняПохожие категории кроссвордов

1.
Менеджмент якостi (укр.)
2.
Этика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Господарське право (укр.) - Суб'єкти господарювання: загальна характеристика. Органiзацiйно-правовi форми господарських товариств. (укр.)
2.
По предмету Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть (ЗЕД) (укр.) - Транспортне забезпечення зовнiшньоекономiчних угод (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансове забезпечення вiдтворення основних засобiв (укр.)
4.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Облiк власного капiталу та забезпечення зобов'язань (укр.)
5.
По бухгалтерскому учету (бухучету) - Облiк власного капiталу та забезпечення зобов’язань (укр.)


Кроссворды по предмету Органiзацiя виробництва (укр.)


Книги, близкие по тематикеЭто интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы