Готовый кроссворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему "Основнi теорiї грошей (укр.)"

 
По горизонтали
3. Класична теорiя базується на 3-х…
13. Сутнiсть якої теорiї полягає в утвердженнi, що грошi своєї власної вартостi не мають i є чисто умовною абстрактної одиницею
14. Найбiльш вiдомим представником номiналiзму був нiмецький економiст, а саме
15. Найбiльш поверхова оболочка економiчних процесiв (унiформа), тобто економiчна ланка, яка виражає зовнiшнiй атрибут економiчних вiдносин це -
16. Першими представниками якої теорiї були англiйцi Дж. Берклi I Дж. Стюарт
20. Який саме термiн був введений у сучасну лiтературу Карлом Бруннером у 1968р
21. Про який механiзм (за Дж. Кейнсом) йде мова – система каналiв, за допомогою яких грошово-кредитна полiтика впливає на реальний обсяг виробництва i рiвень цiн
22. Вперше iдею кiлькiсної теорiї висунув Жан Боден, з якої караїни мислитель
По вертикали
1. Яка теорiя грошей являє собою рiзновид номiналiстичної теорiї грошей i розглядає грошi як результат дiяльностi державної влади
2. У xx в. кiлькiсна теорiя грошей одержала широке поширення в якiй саме економiї
4. Яка теорiя описана в роботi Фiшера «купiвельна спроможнiсть грошей»,основоположник цiєї теорiї Iрвiнг Фiшер
5. Положення номiналiстiческой теорiї були застосованi в _____полiтицi
6. З якими саме металами меркантилiсти ототожнювали грошi
7. Яка теорiя пояснює залежнiсть мiж кiлькiстю грошей в обiгу, рiвнем товарних цiнуй вартiстю самих грошей
8. Металiстична теорiя звертає увагу тiльки на тi функцiї, для виконання яких необхiднi були якi саме грошi
9. Засновником якої теорiї був У. Стеффорд
10. Яка система грошового обiгу, всупереч традицiйним уявленням металiстiв передбачала не безпосереднiй розмiн кредитних грошей на золото, а розмiн їх на валюти (девiзи) провiдних iмперiалiстичних держав
11. Перiод чого в Нiмеччинi в 20-х роках остаточно спростувавконцепцiю номiналiзму в теорiї грошей
12. При якому ладi виникла номiналiстична теорiя грошей виникла
17. Принципiв металiстичної теорiї грошей дотримувалися iталiйськi економiсти Джемiнiано…
18. Течiя економiчної думки, яке головним джерелом багатства суспiльства вважало накопичення грошей i наполягало на розвитку торгiвлi
19. Яку теорiю Кейнса можнаназвати кризовою основною її рисою є те, що частка нацiонального доходу висока i перерозподiляється через держбюджетПохожие категории кроссвордов

1.
Бюджетування (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Цiноутворення (укр.)
4.
Економетрика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Правознавство (укр.) - Основнi теорiї права i правовiдносини (укр.)
2.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Суть i функцiї грошей (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Види, форми i функцiї грошей (укр.)
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Основи теорiї держави (укр.)
5.
По предмету Теорiя органiзацiї (укр.) - Методологiчнi засади теорiї органiзацiй (укр.)


Кроссворды по предмету Грошi та кредит (укр.)
Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы