Готовый кроссворд по - на тему "Лiнгвiстика (укр.)"

 
По горизонтали
1. Пристосування тексту для недостатньо пiдготовлених читачiв
7. Простий голосний
10. Складноскорочене слово
12. Принцип залучення нової iнформацiї, отримання нових знань i створення нових позначень цих знань
16. Утворення форм слова, що виражають несiнтаксiческiе категорiї
17. Комунiкативна якiсть мови, що виражає iндивiдуальний лад почуттiв, переживань, настроїв, субєктивне ставлення особистостi до висловлюваного, уникання експресивного дисонансу
20. Реалiзацiя потенцiйних властивостей мовних елементiв у мовленнi, пристосування їх до вимог даної мовної ситуацiї
23. Наука про походження слiв i виразiв
По вертикали
2. Iсторична послiдовнiсть розвитку окремих мовних явищ i розвиток системи мови в цiлому як предмет лiнгвiстичного вивчення
3. Роздiл мовознавства, що мiстить вчення про форми словозмiни, про будову слiв, видах словосполучень i типах пропозицiй
4. Особистiсть, яка здiйснює комунiкативний акт передчаi iнформацiї або сприймає й iнтерпретує її
5. Те ж, що двомовнiсть
6. Роздiл мовознавства, що вивчає iдiоми
8. Iнтонацiйне оформлення висловлювання
9. Роздiл мовознавства, що вивчає лексику
11. Наявнiсть у одного i того ж слова кiлькох повязаних мiж собою значень, що зазвичай виникають в результатi розвитку первiсного значення цього слова
13. Особливий метод побудови iнформацiйних систем, що забезпечує прямий доступ до iнформацiї на пiдставi логiчного зв’язку мiж її блоками
14. Механiчна передача тексту й окремих слiв, якi записанi однiєю графiчною системою, засобами iншої графiчної системи при другоряднiй ролi звукової точностi, тобто передача однiєї писемностi лiтерами iншої
15. Втрата словом лексичного значення
16. Роздiл мовознавства, що вивчає усталенi звороти мови
18. Наука про мову
19. Людина, яка професiйно займається перекладом
21. Наукова система запису мови, що вживається в мовознавствi i має на метi послiдовно вiдбити звуковий склад мови, чого часто не робить звичайна ортографiчна система
22. Спосiб утворення слiв вiд iнших слiв або словосполучень
24. Роздiл мовознавства, що вивчає звязки морфологiї i фонетикиПохожие категории кроссвордов

1.
Економетрика (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Дiловодство (укр.)
4.
Эстетика (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По экономике - Рефiнансування (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Травматизм (укр.)
4.
По литературе - Попелюшка (укр)


Кроссворды по
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы