Готовый кроссворд по предмету Секретарська справа (укр.) - на тему "Новiтнi технологiї обробки документiв"

 
По горизонтали
2. Пристрiй, який перетворює зображення, надрукований або написаний вiд руки текст чи якийсь iнший об’єкт з паперового формату в цифровий
4. Матерiальний документ, що мiстить у зафiксованому виглядi iнформацiю, оформлений у зведеному порядку i має вiдносно до чинного законодавства юридичну силу
6. Друкарська машинка, що вiдрiзняється невеликою вагою i наявнiстю ручки для транспортування
7. Технiчнi засоби, застосовуванi для механiзацiї i автоматизацiї управлiнських i iнженерно-технiчних робiт
9. Спосiб друку, заснований на використаннi друкарської формули у виглядi желатино-глiцеринової маси, що мiстить фарбник i що видiляє його при зволоженнi
11. Вид пневматичного транспорту, система перемiщення штучних вантажiв пiд дiєю стисненого або, навпаки, розрiдженого повiтря
12. Технологiчний процес згинання, складання у певному порядку, послiдовностi друкованого паперового аркуша
13. Процес покриття листа паперу захисним шаром плiвки
14. Один з етапiв електрографiчного копiювання
16. Галузь дiяльностi, що забезпечує документування
17. Пристрiй, який дозволяє здiйснити автоматичне з’єднання двох телефонних апаратiв, а також розрив зв’язку мiж ними
18. Принтер, у якому є свiтлочутливий вал, що заряджений вiд’ємним зарядом
По вертикали
1. Електромеханiчна друкарська машина, що використовується для передачi мiж двома абонентами текстових повiдомлень по найпростiшому електричному каналу
3. Автомати для добiрки вiдсортованих листiв у блоки
5. Комплекс методiв i засобiв копiювання на основi використання свiтлочутливих властивостей дiазосполук
8. Засiб передачi iнформацiї на вiдстань
10. Популярний сервiс в iнтернетi, що робить можливим обмiн даними будь-якого змiсту
15. Комплекс електромеханiчних i електронних пристроїв, видiлених для автоматизацiї процесу складання, редагування i виготовлення текстових i табличних документiв

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы