Готовый кроссворд по предмету Риторика (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
3. Один iз критерiїв наукової роботи
7. Обгрунтування прийнятностi, слушностi певної тези це …
10. Аналiз i … господарюючого субєкта є одним з найбiльш дiєвих методiв управлiння, основним елементом обґрунтування управлiнських рiшень
11. Один iз методiв що може бути використаний при дослiдженнi наукової роботи
14. Це наука, що вивчає спецiальну лексику з точки зору її типологiї, походження, форми, значення i функцiонування, а також використання, упорядкування i творення
20. Хто пiд час свого першого виступу у парламентi Францiї втратив свiдомiсть, хоча зараз вiн вважається одним з найбiльш успiшних ораторiв в iсторiї?
22. Термiни, якi вживаються лише в однiй галузi науки, наприклад: прикладне програмне забезпечення тощо
25. Базова частина навчального плану в середньовiчнiй освiтi
По вертикали
1. Роздiл риторики, призначення якого — допомогти оратору запамятати змiст промови так, щоб не розгубити не тiльки фактичну iнформацiю, а й образнiсть, цiкавi подробицi
2. Це другий роздiл риторики, в якому формулюються основнi поняття про предмет виступу i визначення правил оперування ними
4. Сукупнiсть термiнiв, тобто слiв або словосполучень, що висловлюють специфiчнi поняття з певної галузi науки, технiки чи мистецтва, а також сукупнiсть усiх термiнiв, наявних у тiй чи iншiй мовi
5. Яка система аналiзу, яка фiксує позитивнi або негативнi прояви рiзних показникiв, а потiм дослiджує їх причинно-наслiдковi звязки, система працює за принципом « вiд симптому до причини»
6. Сучасна риторика-це область науки яка називається …
8. Один iз способiв переконання за Арiстотелем
9. Засновником риторики як науки є …
12. Напрям сучасної фiлософiї
13. Людина, яка вмiє виголошувати промови це …
15. Тi термiни, сферою вживання яких є майже всi галузевi термiнологiї, наприклад: напруга, потенцiал тощо
16. Сукупностi термiнiв конкретних галузей
17. Перший роздiл риторики, на якому розробляється етап задуму, намiрiв, iдей, формулювань, майбутнього вступу
18. Таблицi, дiаграми, графiки, схеми та iн
19. Займається вивченням проблем, що пов’язанi iз значенням (семантикою) спецiальних лексем, змiною значень i рiзноманiтними семантичними явищами – полiсемiєю, омонiмiєю, синонiмiєю, антонiмiєю i т. Д
21. Третiй роздiл риторики, в якому розкриваються закони мовного вираження теми виступу
23. Займається порiвняльним дослiдженням особливостей окремих термiнологiй з метою визначення спiльних рис та вiдмiнностей окремих термiносистем
24. Найвидатнiший Римський оратор

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы