Готовый кроссворд по предмету Податковий менеджмент (укр.) - на тему "Облiк платникiв податкiв (укр.)"

 
По горизонтали
1. Податкова перевiрка тiльки з пдв
4. Принцип податкового контролю, що передбачає однаковiсть здiйснення процедур податкового контролю на територiй України
5. Суб’єкти юридичнi та фiзичнi особи, виконуючи допомiжнi функцiї в процесi податкового контролю
6. Процесуальнi дiї органiв податкового контролю вiдносно контролю за правильнiстю ведення податкового облiку, своєчаснiстю та повнотою сплати податкiв, зборiв та iнших обов’язкових платежiв на пiдставi зафiксованих на матерiальних та електронних носiях iнформацiї
8. Як називається податковий борг фiзичної особи, що понад 720 днiв перебуває у розшуку
9. Спосiб забезпечення податкового зобов’язання
11. Вид податкової перевiрки що здiйснюється за мiсцезнаходженням платника податкiв
По вертикали
2. Процесуальнi дiї органiв податкового контролю, що виражаються в зборi, обробцi, збереженi, та дослiдженi iнформацiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть платника податкiв з метою подальшого спiвставлення фактичних результатiв з даними наведеними в податковому облiку
3. Податкова перевiрка без попередження
7. Принцип податкового контролю який полягає в тому, що при здiйсненнi заходiв податкового контролю податковi органи дiють лише в межах законодавчо встановлених повноважень з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та документацiй платникiв податкiв
10. Який документ висилається платнику податкiв у разi закiнчення граничного строку сплати суми грошового зобов’язання

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы