Готовый кроссворд по предмету Конфлiктологiя (укр.) - на тему «Мiжособистiсний конфлiкт (укр.)»

 
По горизонтали
3. Стосунки, пройнятi недоброзичливiстю, неприязню, взаємною ненавистю
5. Мiжособистiсна взаємодiя, яка спрямована на випередження партнера у досягненнi якоїсь мети, прагнення переважити, перемогти когось
10. Зменшення гостроти конфлiкту
14. Стан групи людей або особистостей, якi були поставленi суспiльним розвитком на межу двох культур, але не належать цiлком нi до однiєї з них
16. Необхiднiсть сприймати та iнтерпретувати поведiнку iнших людей крiзь призму своєї етнiчної культури
17. Неточнi факти, чутки, запiзнiла iнформацiя тощо - причина …
22. Суперництво з дотриманням правил
По вертикали
1. Стан, коли є явна розбiжнiсть мiж очiкуваннями людей i можливостями їх задоволення
2. Характеристика психологiчних властивостей iндивiда, що характеризується фiксацiєю уваги особистостi на своїх власних iнтересах, своєму внутрiшньому свiтi
4. Психологiчний стан наростаючого емоцiйно-вольового напруження, що виникає в конфлiктних ситуацiях i заважає досягненню мети або задоволенню потреб i бажань, загрожує людинi або її престижу чи принижує людську гiднiсть
5. Розбiжнiсть iнтересiв людей, соцiальних груп
6. Слова (знаки), дiї (або бездiяльнiсть), що породжують або здатнi призвести до конфлiкту
7. Найпоширенiша форма, при цьому характеризується найменшою напруженiстю
8. Унiфiкована, стiйка i узгоджена тенденцiя негативно реагувати на членiв визначної етнiчної групи
9. Здатнiсть переживати почуття i думки при конфлiктах
11. Вiдмiннiсть, яка повязана з особистiсними особливостями учасникiв конфлiкту, з їхнiми емоцiйними реакцiями на причини конфлiктiв, на дiї iншої сторони, на хiд конфлiкту, один на одного
12. Стадiя розвитку конфлiкту, де ситуацiя проявляється пiсля завершення конфлiкту
13. Характеризується прийняттям, до певної мiри, точки зору iншої сторони
14. Конфлiкт, а саме - ситуацiї суперечностей, розбiжностей, зiткнень мiж людьми
15. Характеристика психологiчних властивостей особистостi, за якої iндивiд зосереджує свої iнтереси на зовнiшньому свiтi за рахунок своїх власних iнтересiв, через приниження особистої значущостi
18. Психiчний стан, який виникає у процесi дiяльностi в складних умовах, коли людина оцiнює ситуацiю як таку, яка може закiнчитися для неї несприятливою
19. Процес реалiзацiї особистiстю своїх потенцiйних можливостей
20. Прагнення до зверхностi, прояв агресивностi, егоїзму - фактор
21. Це дiяльнiсть, поведiнка, що перебуває на межi розумного, позитивного i, як правило, повязана з невиправданим ризиком
23. Дiяльнiсть, що спрямована проти чиїхось iнтересiв

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы