Готовый кроссворд по предмету Електротехнiка (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
2. Фiзична величина, яка дорiвнює вiдношенню роботи до часу, за який ця робота була виконана.
3. Електронний прилад, призначений для створення електричних коливань iз заданою частотою
4. Що мають феродинамiчнi перетворювачi i чого не мають електродинамiчнi перетворювачi
5. Перетворювач, призначений для формування сигналу, який залежав би вiд зсуву фаз вимiрюваного сигналу вiдносного опорного
6. Прилади якої системи застосовуються як вольтметри для вимiрювання напуг у колах постiйного i змiнного струму
7. Дiя приладiв якої системи грунтується на взаємодiї магнiтного поля котушки з рухомим феромагнiтним осердям
8. Прилад для вимiрювання напруги мiж двома точками електричного кола.
9. Перiодичне, з перiодом дискретностi, видiлення окремих миттєвих значень сигналу
10. Масштабний вимiрювальний перетворювач, застосування якого дає змогу збiльшити амплiтуду змiнного струму у задану кiлькiсть разiв
11. Масштабний вимiрювальний перетворювач, який має нормованi метрологiчнi характеристики
13. Пiдсилювач постiйного струму з великим коефiцiєнтом пiдсилення, який виготовляється у виглядi iнтегральної мiкросхеми i має два виходи i один вхiд
14. Значення змiнного струму. Найбiльше вiдхилення струму вiд усталеного значення
15. Чим можуть бути в колах змiнного струму електродинамiчнi перетворювачi
16. Пiзнавальний процес визначення числового значення вимiрюваної величини.
19. Перетворювачi цiєї системи застосовують для вимiрювання постiйних струмiв i напруг, опорiв i заряду
21. Процес паралельного пiдєднання електричного елемента до iншого елемента, зазвичай з метою зменшення пiдсумкового електричного опору ланцюга
22. Подiльники напруги, якi зменшують напругу у задану кiлькiсть разiв
23. Подiльники напруги, якi складаються з електронного ключа i фiльтра нижнiх частот
По вертикали
1. Пристрiй, який фiксує виконання системи нерiвностей спецiальним сигналом в ацп i цап
4. Релаксацiйний генератор електричних коливань прямокутного типу
6. Упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок.
12. Дискретизацiя значень вимiрюваного сигналу за рiвнем, який утворюється за допомогою мiр
17. Подiльники змiнної напруги, якi виконуються на тороїдальних магнiтопроводах з високою магнiтною проникнiстю, на якi навиваються обмотки
18. Прилади, якi застосовуються здебiльшого як лiчильники електричної енергiї
20. Прилад, для вимiрювання сили струму.

Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы