Готовый кроссворд по предмету Економетрика (укр.) - на тему «Лiнiйнi регресiї (укр.)»

 
По горизонтали
3. Грошове покарання як стягнення з винного певної суми
6. Грошова одиниця країни, яка дiє у данiй державi, наприклад, росiйська валюта - карбованець, французька – франк
7. Цi витрати визнються в перiод їх здiйснення та вiдображаються в облiку на рахунках витрат
8. Особа яка видає, надає гарантiю, поручителю, гарантом можуть виступати держава та її органи, установи, пiдприємства, фiрми
9. Збiльшення економiчних вигод у звiтному перiодi — приплив чи збiльшення активiв або зменшення зобовязань, а отже, збiльшення капiталу (не за рахунок акцiонерiв)
10. Юридична чи фiзична особа, постiйно зареєстрована або яка проживає у цiй країнi
11. Земельнi та iншi природнi угiддя, iнше майно, прикрiплене до землi, пов’язане з нею (будинки, споруди, обєкти), до нерухомостi вiдносяться також речовi права на землю
14. Регулярно функцiонуючий, органiзацiйно оптовий ринок однорiдних товарiв, що полягають у домовленостях купiвлi-продажу великих партiй товару, бiржа, граючи роль посередника у операцiях, сприяє встановленню контактiв мiж продавцями i покупцями товару та формування оптових ринкових цiн у виглядi бiржових торгiв
16. Поширена економiчна операцiя, одне з стадiй вiдтворювального циклу, яка полягає у тому, що сама особа передає iншiй рiч, товар, одержуючи натомiсть грошi або iншу рiч
17. Заходи примусового впливу застосовано порушникам правил нормального ведення господарської та фiнансової складової дiяльностi
По вертикали
1. Грошова одиниця сша, Канади, Австралiї та багатьох iнших країн
2. Вид фiнансових послуг, якi надаються комерцiйними банками, їх дочiрнiми фактор-фiрмами дрiбним та середнiм фiрмам (клiєнтам)
4. Фiнансовi операцiї з розмiщення коштiв з метою отримання доходу
5. Апарат для видачi готiвки по кредитнiй картцi встановлюється у великих магазинах, на вокзалах, та на вулицях, видає грошi при iдентифiкацiї власника пластикової розрахункової карти через комп’ютерну мережу, пов’язану з розрахунковим центром банку
12. Корпорацiя, компанiя, головного пiдприємства, управляюча дiяльнiстю чи контролююча дiяльнiсть iнших пiдприємств, компанiй
13. Сукупнiсть витрат банку, повязаних iз проведенням операцiї чи наданням послуги, витрати розраховуються на одиницю продукту
15. Цiннi папери, випущенi акцiонерними товариствами без встановленого термiну звернення. акцiя засвiдчує внесення її власником частки акцiонерного капiталу (статутного фонду) суспiльства. акцiя дає такi права отримання частини прибутку у виглядi дивiдендiв
18. Безготiвковi розрахунки мiж країнами, компанiями, пiдприємствами за поставленi, проданi одна однiй товари, цiннi папери, наданi послуги, здiйснюванi шляхом взаємного залiку, з умов балансу платежiв

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы