Готовый кроссворд по предмету Юриспруденцiя (укр.) - на тему «Склад адмiнiстративного суду (укр.)»

 
По горизонтали
4. За розпорядження кого справа передається до iншого адмiнiстративного суду якщо пiсля задоволення вiдводiв (самовiдводiв) неможливо утворити новий склад суду?
5. Як називається одяг суддi?
8. Справа, розгляд якої розпочато одним суддею чи колегiєю суддiв, повинна бути розглянута цим самим суддею чи колегiєю суддiв, за винятком випадкiв, якi унеможливлюють участь суддi у розглядi справи, називається … складу суду.
9. Питання про вiдвiд вирiшується в нарадчiй кiмнатi … суду, який розглядає справу.
По вертикали
1. Адмiнiстративнi справи, пiдсуднi апеляцiйним адмiнiстративним судам як судам першої iнстанцiї, розглядаються i вирiшуються … .
2. Вiдвiд (самовiдвiд) повинен бути вмотивованим i заявленим протягом … днiв з дня отримання учасником справи ухвали про вiдкриття провадження у справi, але не пiзнiше початку пiдготовчого засiдання або першого судового засiдання, якщо справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження.
3. Хто входить в склад суду?
6. Яка функцiонує система документообiгу у судах?
7. Що можуть заявити учасники процесу суддi?

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы