Готовый кроссворд по предмету Гiсторыя беларусi (бел.) - на тему "Паняццi (бел.)"

 
По горизонтали
6. Усенароднае галасаванне па важнейшых пытаннях развiцця краiны
9. Працэс i вынiк узаемасувязi, узаемадзеяння, зблiжэння i абяднання ў адзiнае цэлае якiх-небудзь частак, элементаў, у прыватнасцi краiн i iх эканомiк, сацыяльных i палiтычных структур, партый, арганiзацый i г.д
12. Працэс пераходу ад ручной да машыннай працы i далейшай перабудовы вытворчасцi на аснове высокапрадукцыйнай тэхнiк
17. Пераход, перадача маёмасцi (зямлi, прадпрыемстваў, транспарту, банкаў i г.д.) з прыватнай уласнасцi ў дзяржаўную
21. Аднаўленне добрага iмя i правоў рэпрэсiраваных
25. Асноўны Закон дзяржавы
По вертикали
1. Сiстэма поглядаў, якая адмаўляе гiстарычнасть беларусаў як самастойнага i самабытнага этнасу, атаясамлiвае iх з велiкарускiм этнасам
2. Саюз некалькiх дзяржаў з мэтай стварэння новай адзiнай дзяржавы, пры якiм дзяржавы захоўваюць частку сваiх правоў
3. Масавы набор мужчын у армiю ў час вайны, чарговы прызыў на вайсковую службу юнакоў адпаведнага ўзросту
4. Палiтычны накiрунак, пры якiм воля кiруючай асобы цi выканаўчых улад лiчыцца вызначальнай асновай грамадскага развiцця
5. Вайна за ўладу краiны памiж дзвюмя палiтычнымi групоўкамi. Вельмi часта набывае характар братазабойчай, бо ў ей удзельнiчаюць грамадзяне адной дзяржавы
7. Паведамленне адной дзяржавы другой аб скасаваннi дзеяння падпiсанага памiж iмi дагавора
8. Палiтыка, арыентаваная на ваенныя сродкi вырашэння знешнiх i ўнутраных праблем
10. Абяднанне дробных iндывiдуальных гаспадарак сялян у буйныя калектыўныя гаспадаркi
11. Сiстэма нарыхтовак сельскагаспадарчай прадукцыi, згодна якой сяляне абавязаны былi здаваць дзяржаве ўсе лiшкi прадукцыi, у пешую чаргу збожжа
13. Распаўсюджванне i замацаванне форм дзяржаўнага ладу, заснаваных на прызнаннi прынцыпу народаўладдзя, свабоды, роўнасцi грамадзян
14. Метад гаспадарання, пры якiм прадпрыемства не атрымлiвае фiнансавых сродкаў з дзяржбюджэту, а зарабляе грошы самастойна, за кошт сваей вытворчасцi i рэалiзацыi яе вырабаў
15. Палiтыка нацыянальна-дзяржаўнага i нацыянальна-культурнага будаўнiцтва ў бсср у 20-я гады xxст
16. Рэлiгiйная верацярпiмасць, паважлiвыя адносiны да вернiкаў розных канфесiй (кiрункаў i плыняў)
18. Зацвярджэнне органамi вярхоўнай дзяржаўнай улады мiжнароднага дагавора альбо пагаднення, пасля чаго гэты дакумент набывае юрыдычную (прававую) сiлу
19. Раздзяржаўленне, пераход маёмасцi з дзяржаўнай ў прыватную або калектыўную
20. Грошы альбо матэрыяльныя каштоўнасцi, якiя дзяржава-пераможца збiрае з дзяржавы, якая панесла паражэнне ў вайне
22. Дзяржаўны i палiтычны (канстытуцыйны) акт
23. Узброенае ўмяшанне адной дзяржавы ва ўнутраныя справы другой
24. Палiтычная незалежнасць i самастойнасць дзяржаўнай улады ва ўнутранай i знешняй палiтыцы, якая не дапускае замежнага ўмяшання

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы