Готовый кроссворд по образованию - на тему «Институт и студент (укр.)»

 
По горизонтали
5. Видатний росiйський вчений, що пояснив особливостi темперамента
7. Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень людини, яка на основi повної загальної середньої освiти здобула базову вищу освiту, фундаментальнi i спецiальнi умiння та знання щодо узагальненого об-єкта працi (дiяльностi), достатнi для виконання завдань та обов-язкiв (робiт) певного рiвня професiйної дiяльностi, що передбаченi для певних посад у певному видi економiчної дiяльностi
8. Основний документ, який пiдписують на кожнiй з мiжурядових мiжнародних конференцiй усi країни, що приєдналися до Болонського Процесу
9. Згрупована iнформацiя, частина iнформацiйного матерiалу з певної галузi, певне коло знань
12. … процес, назва структурної реформи вищої освiти на європейському просторi
16. Надання можливостi тому, хто навчається, самостiйно обирати рiвень вивчення дисциплiн та їх перелiк, понад нормативнi вимоги, що передбаченi освiтньо-професiйною програмою залежно вiд власних цiлей, потреб, можливостей, рiвня розвитку його здiбностей до навчання
18. Основна форма проведення навчальних занять у вищих закладах освiти
21. Властивiсть людини, що характеризує ступiнь впливу рiзних подразникiв, час збереження їх в пам-ятi i силу реакцiї у вiдповiдь на цей вплив
По вертикали
1. Вiн проголосив принцип єдностi унiверситетської освiти й наукових дослiджень ще в хiх столiттi
2. Хто першим спробував зясувати, чим зумовлюються iндивiдуальнi вiдмiнностi в поведiнцi людей
3. Сильний, врiвноважений, рухливий тип нервової системи
4. Освiтнiй рiвень вищої освiти людини - спецiалiста або магiстра
6. Сукупнiсть стiйких проявiв психiки людини, що вiдтворюються у спiлкуваннi та дiяльностi та обумовлюють типовi способи поведiнки у тiй або iншiй ситуацiї
10. Вид контролю, що являє собою iспит студентiв з метою оцiнки їх знань i навикiв у вiдповiдностi до моделi молодшого спецiалiста
11. Внз 4 рiвня акредитацiї, який проводить освiтню дiяльнiсть, пов-язану iз здобуттям певної во та квалiфiкацiї у певнiй галузi науки, виробництва, освiти, культури i мистецтва, проводить дослiдження, є центром у сферi своєї дiяльностi i має вiдповiдний рiвень кадрового i математично-технiчного забезпечення
13. Комплекс набутих людиною знань i практичних навичок, що дає їй можливiсть займатися певним родом занять у якiйсь галузi дiяльностi
14. Одна з форм, яка виправдала себе щодо надання студентам до­помоги у їх самостiйнiй роботi, допомоги, яка особливо необхiдна при пiдготовцi до iспитiв, захистi курсових i дипломних проектiв i iнших фор­мах контролю знань
15. Суттєве пiдвищення якостi освiти i рiвня компетентностi фахiвцiв шляхом модернiзацiї змiсту навчальних дисциплiн та науково-методичного забезпечення навчального процесу
17. Особливостi людини, що виражаться в переважнiй спрямованостi активностi особистостi всередину (на явища власного суб-єктивного свiту, на свої переживання i думки)
19. Iндивiдуалiзацiя - це … процес
20. Форма органiзацiї навчання, основними завданнями якої є поглиблення знань учнiв та студентiв з окремих предметiв, розвиток їх пiзнавальних iнтересiв i творчих здiбностей, пiдготовка до свiдомого вибору професiї, до майбутньої працi в тiй чи iншiй галузi виробництва, культури i мистецтва
22. Стiйка властивiсть особистостi, що виражає iндивiдуально-своєрiдну динамiку психiки i поведiнки, котра однаково виявляється в рiзноманiтнiй дiяльностi незалежно вiд її змiсту, мети i мотивiв


Похожие категории кроссвордов:

1.
Технологiя (укр.)
2.
Економiка (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Географiя (укр.)
5.
Архiтектура (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По образованию - Институт и студент
2.
По библиотечному делу - Библиотека и институт
3.
По социологии - Социальный институт здравоохранения
4.
По политологии - Государство как политический институт
5.
По социологии - Семья как социальный институт


Кроссворды по образованию


Книги, близкие по тематике

Источник: Зеер Э.Ф., Психология профессионального образования. Учебник для студентов высших учебных заведений. Гриф УМО МО РФ Зеер Э.Ф.Психология профессионального образования. Учебник для студентов высших учебных заведений. Гриф УМО МО РФ Источник: Степанова Светлана Николаевна, Английский язык для направления Степанова Светлана НиколаевнаАнглийский язык для направления "Педагогическое образование". Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования Источник: Буторина Татьяна Сергеевна, История педагогики и образования. Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. Гриф УМО МО РФ Буторина Татьяна СергеевнаИстория педагогики и образования. Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. Гриф УМО МО РФОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы