Готовый кроссворд по лингвистике - на тему "Украинский язык"

 
По горизонтали
2. Збiг за основним значенням морфем, слiв, фразеологiчних зворотiв i синтаксичних конструкцiй при наявностi в них рiзних змiстових вiдтiнкiв i стилiстичного забарвлення
8. Постановка одного з двох мовних елементiв, якi взаємоповязанi мiж собою, пiсля iншого
10. Роздiл науки про мову, який вивчає будову та значення словосполучень i речень, способи та засоби звязку мiж їхнiми складовими частинами
13. Основа бiльшостi прийомiв перекладу. Полягає у змiнi формальних або семантичних компонентiв при збереженнi iнформацiї, призначеної для передачi
14. Форма дiєслова, що поєднує в собi ознаки дiєслова i прикметника: виражає ознаку предмета за дiєю i виступає в реченнi в ролi означення або частини присудка
15. Перехiд слiд з iнших частин мови до класу iменникiв
20. Система правил вживання роздiлових знакiв
По вертикали
1. Вид синтаксичних вiдношень мiж членами речення або предикативними одиницями, якi вiдносяться до одного i того ж обєкту дiйсностi, а мiж собою перебувають у звязках пояснювального й пояснюючого
3. Слово або мовний зворот, створенi для позначення нового предмета чи вираження нового поняття
4. Частина мови, яка означає число, кiлькiсть предметiв, їх порядок при лiчбi
5. Роздiл мовознавства, що вивчає словниковий склад мови
6. Роздiл науки про мову, що вивчає походження i iсторiю окремих слiв i морфем
7. Постiйнi рiвнозначнi вiдповiдники мiж одиницями вихiдного i перекладного тексту, якi не залежать вiд контексту
9. Другорядний член речення, який пояснює слово зi значенням ознаки, виражає якiсно-означальну характеристику дiї, стану чи позначає, за яких обставин вiдбувається дiя, вказує на спосiб, мiру або ступiнь вияву дiї або ознаки
11. Семантичне i стилiстичне розмежування лексики i значень окремих слiв
12. Особлива система письма, яка застосовується для точного вiдтворення звукового складу слiв i текстiв якої-небудь мови або дiалекту
14. Втрата словом власного лексичного значення
15. Поєднання двох або кiлькох слiв, пов’язаних мiж собою за змiстом i граматично
16. Скорочене складне слово (iменник), утворене з початкових звукiв, назв початкових лiтер чи початкових частин слiв, на основi яких твориться скорочення
17. Передача тексту й окремих слiв, якi записанi однiєю графiчною системою, засобами iншої графiчної системи, тобто передача однiєї писемностi лiтерами iншої
18. Один iз варiантiв перекладу одиницi вихiдного тексту
19. Повнозначна частина мови, яка вказує на предмети, але не називає їх
20. Службова частина мови, яка разом з вiдмiнковими закiнченнями iменникiв, займенникiв i числiвникiв виражає вiдношення мiж словами у реченнi
21. Вид помилки, використання повторювання або надлишковостi у мовi, коли одна частина висловлювання повнiстю або частково дублює змiст iншої
22. Початкова форма дiєслова, що виражає дiю або стан безвiдносно до дiючої особи, числа, часу i способу

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы