Готовый кроссворд по предмету Кримiнологiя (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
3. Негативне соцiальне явище, тобто сукупнiсть антигромадських дiянь, зумовлених хворобливою залежнiстю людського органiзму вiд постiйного вживання наркотичних засобiв
5. Передбачене кримiнальним законом суспiльно небезпечне дiяння (дiя або бездiяльнiсть)
9. Несприйняття моральних засад суспiльства, нiгiлiстичне ставлення до етичних норм, духовний розпад особи
11. Вид залежностi мiж випадковими величинами, що характеризують злочиннiсть, особу злочинця, чинники злочинностi та заходи боротьби з нею як масовi явища, за якої змiна однiєї з величин приводить з певним ступенем вiрогiдностi до змiни iншої
14. Злочиннiсть, iз тих або iнших причин не вiдображена в офiцiйнiй кримiнальнiй статистицi
19. Юридична переквалiфiкацiя частини кримiнально караних дiянь i переведення їх у розряд адмiнiстративних, дисциплiнарних та iнших правопорушень
21. Видача iноземнiй державi особи, що порушила закони цiєї держави
24. У кримiнологiї математичний метод дослiдження, заснований на знаходженнi за вiдомими значеннями показника кримiнологiчного об’єкта (предмета) його невiдомих значень
По вертикали
1. Правовий стан особи, пов’язаний з фактом засудження його судом до певної мiри покарання за здiйснення злочину
2. Пiдвищена здатнiсть людини у зв’язку з деякими якостями (духовними, фiзичними i професiйними) ставати за певних об’єктивних обставин об’єктом злочинного посягання
4. Цiлiсне соцiально-правове масове явище, в основi якого лежить сукупнiсть дiянь, що мiстять ознаки злочинiв, а також осiб, якi вчинили такi дiяння на певнiй територiї за певний перiод
6. Процес формування iндивiдуальної злочинної поведiнки конкретної особи в конкретних умовах життєдiяльностi
7. Сукупнiсть заборонених нормами нацiонального i мiжнародного права дiянь: виробництво, зберiгання, транспортування або збут наркотичних засобiв
8. Процес перетворення особи на жертву злочину, а також результат цього процесу як в одиничному, так i в масовому порядку
10. Процес становлення соцiальних якостей особи
12. Зiткнення протилежно спрямованих iнтересiв, цiлей, бажань i позицiй взаємодiючих суб’єктiв
13. Науково обґрунтована думка вiрогiдностi майбутнього стану, тенденцiй, перiодiв розвитку злочинностi, особи злочинця, чинникiв, наслiдкiв i заходiв боротьби зi злочиннiстю
15. Вчення про самогубство як негативну поведiнку з вiдхиленням, що пов’язане з фоновими явищами злочинностi
16. Наука про злочиннiсть, її причини й умови (чинники), особу злочинця, систему заходiв боротьби зi злочиннiстю i наслiдки злочинностi
17. Сфера суспiльної, групової або iндивiдуальної свiдомостi, яка вiдображає правозначущi явища й обумовлена правозначущими цiнностями, праворозумiнням, забезпеченням належного правопорядку
18. Патологiчне (хворобливе) ваблення до вживання наркотичних засобiв
20. Галузь кримiнологiї, яка вивчає сiмейно-побутовi вияви злочинностi, її причини й умови, особу злочинця, наслiдки i специфiчну систему заходiв боротьби зi злочиннiстю
22. Дiя, що завдає фiзичної шкоди або психiчної травми навколишнiм, супроводжується сильними негативними емоцiями: гнiвом, ворожiстю, ненавистю
23. Вчення про жертву злочину, наука про потерпiлого, який має iндивiдуальну здатнiсть стати жертвою

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы