Готовый кроссворд по краеведению - на тему «Темиртау (каз.)»

 
По горизонтали
2. Аладаѓы ескi сєулет ѓимараты
4. Бiрiншi ќазаќстандыќ ѓарышкердiњ аты
5. Ала орнындаѓы елдi мекен ќалай аталды
7. Азаќстан Президентiнiњ алѓашќы мамандыѓы
По вертикали
1. Темiртау ќаласы мањындаѓы µзен
2. Азаќ тiлiндегi алѓашќы газет
3. Олимпиада жењiмпаздарын дайындайтын спорт орталыѓы
6. Темiртау ќаласындаѓы басты мамандыќ


Похожие категории кроссвордов:

1.
Құқық (каз.)
2.
Политология (каз.)
3.
История (каз.)
4.
Қаржылық талдау (каз.)
5.
Казахский язык (каз.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Казахский язык (каз.) - Су (каз.)
2.
По физике - Қысым (каз.)
3.
По физике - Общий (каз.)
4.
По экономике - Общий (каз.)
5.
По безопасности жизнедеятельности (БЖД) - Гигиена (каз.)


Кроссворды по краеведению

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы